15/03/23

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לקבל הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה ולהענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני

בישיבתה ביום 15.3.2023 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית בירושלים להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") שניתנה לה לפתוח תכניות לימודים חדשות לתואר שני עם וללא תזה, ולהעניק בהן תואר.

בהתבסס על המידע, המסמכים וההתחייבות שהעבירה האוניברסיטה העברית בירושלים על אודות מידת עמידתה בהחלטת המל"ג מיום 11.1.2022 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ובהסתמך על חוות הדעת של האגפים המקצועיים הרלוונטיים בות"ת ובמל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור ההסמכה הכללית, ממליצה ות"ת למל"ג בכל הנוגע להיבטים שבסמכותה של הות"ת, כלהלן:

1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי ות"ת, האוניברסיטה העברית בירושלים עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") זמנית במישורים התקציביים והמשפטיים.

2. להעניק לאוניברסיטה העברית בירושלים הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתוח ולהעניק תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני, לתקופה של חמש שנים, עד זאת עד ליום 31.3.2028. הסמכה זו חלה רק על תכניות שאושרו למוסד להגשה במישור התכנוני.

3. נוכח הליך עדכון ההנחיות התאגידיות לאוניברסיטאות, על האוניברסיטה יהיה לעמוד בהנחיות המעודכנות כפי שתקבענה ע"י ות"ת ומל"ג.

4. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), האוניברסיטה העברית בירושלים תידרש לעמוד בהן.