19/12/23

בקשת המכון הטכנולוגי חולון לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה במסגרת המח"ר

בישיבתה ביום 19.12.2023 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל בדבר בקשת המכון הטכנולוגי חולון לקיים את תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה במסגרת המבח"ר והיא מחליטה כלהלן:
1. לאשר למכון הטכנולוגי חולון לקיים את תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה במסגרת המבח"ר.
2. בתום שנה מהפעלת התכנית, ימונה סוקר לבדיקת התכנית במסגרת המבח"ר וזהותה לתכנית האם, לרבות הזהות בין הקורסים, זהות סגל ההוראה, זהות הבחינות ומועדיהן. בנוסף, ובהתאם ל"נוהל פתיחת תכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות", עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית, ימונה סוקר לבדיקה השוואתית נוספת.