19/12/23

בקשת המרכז האקדמי לב לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול במסגרת המח"ר

בישיבתה ביום 19.12.2023 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל בדבר בקשת המרכז האקדמי לב לקיים את תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול במסגרת המח"ר. בהסתמך על כך שזו תכנית ותיקה שהעמידה מחזורים רבים, ועל הצהרות המוסד כי תכנית הלימודים במסגרת המח"ר זהה לתכנית הרגילה, מבחינת היבטי תכנית הלימודים והיקפה, סגל ההוראה, זהות לתכנית הליבה והתאמת התכנית לחברה החרדית מחליטה המל"ג כלהלן:
1. לאשר למרכז האקדמי לב לקיים את תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול במסגרת המח"ר.
2. בתום שנה מהפעלת התכנית, ימונה סוקר לבדיקת התכנית במסגרת המח"ר וזהותה לתכנית האם, לרבות הזהות בין הקורסים, זהות סגל ההוראה, זהות הבחינות ומועדיהן. בנוסף, ובהתאם ל"נוהל פתיחת תכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות", עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית, ימונה סוקר לבדיקה השוואתית נוספת.