19/12/23

בקשת הקריה האקדמית אונו לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (.M.A) ב"ניהול הטיפול -case manager " לתכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (.M.A) בסיעוד Master in Nursing עם התמחות בניהול הטיפול ולהסמיכה להעניק תואר זה

בישיבתה ביום 19.12.2023 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי ושלוחות חו"ל בנושא בקשת הקריה האקדמית אונו לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (.M.A) מ"ניהול הטיפול -case manager " לתכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (.M.A) בסיעוד Master in Nursing עם התמחות בניהול הטיפול ולהסמיכה להעניק תואר זה, ובעמידת התכנית המבוקשת בסעיף 1.1. בהחלטת המל"ג מיום 22.11.2022 בדבר לימודי התואר השני במוסדות להשכלה גבוהה לפיו: "המוסד העמיד לא פחות משלושה מחזורי בוגרים בתוכנית לימודים לתואר ראשון בתחום רלוונטי, על פני שלוש שנים לפחות." בפני המל"ג עמדה חוות הדעת של ד"ר אורלי גרינשטיין אשר מונתה לבחון את הנושא.
המועצה מאמצת את חוות דעת הסוקרת ד"ר גרינשטיין, לפיה התכניות לתואר ראשון בריפוי בעיסוק ולתואר ראשון בהפרעות בתקשורת יכולות להוות תשתית אקדמית לתכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (.M.A) בסיעוד, ומחליטה לאשר את בקשת הקריה האקדמית אונו לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (.M.A) מ"ניהול הטיפול -case manager " לתכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (.M.A) בסיעוד Master in Nursing עם התמחות בניהול הטיפול ולהסמיכה להעניק תואר זה.