19/12/23

דוחות הוועדה הבינלאומית בתחום הפילוסופיה

אוניברסיטת בן גוריון

בישיבתה ביום 19.12.2023 דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח של הוועדה הבינלאומית להערכת לימודי פילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון והיא מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות מיום 5.12.2023 ומחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ניקולס סאות'ווד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה לאוניברסיטת בן גוריון על התייחסותה להמלצות הוועדה.
3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המופיעים בדו"ח הוועדה המצורף להחלטה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן באופן הבא:
המוסד מתבקש לדווח על יישומן של ההמלצות המפורטות להלן עד לתאריך 31.12.24:

א. סגל:
i. על המחלקה לגייס שני חברי סגל חדשים, שימלאו את התקנים שהתפנו במהלך השנה האחרונה, עד לתחילת שנה"ל תשפ"ה.
ii. יש לפעול לגיוס של עוזרי הוראה נוספים על מנת להקל על עומס ההוראה של חברי סגל, בדגש על קורסי השירות הניתנים על ידי המחלקה.
iii. על הפקולטה לנסח מסמך מסודר המפרט את הדרישות האקדמיות והמנהליות לחברי הסגל אשר יהווה חוזר קליטה לסגל חדש ויכלול בין היתר פירוט של תהליך הקליטה לסגל חדש, הדרישות לקידום עבור חברי הסגל ופירוט הציפיות השונות כלפי חברי הסגל כגון הנחיית דוקטורנטים, ליווי סגל חדש גיוס והנחיית עוזרי הוראה ועוד. על הפקולטה לדאוג לשקיפותו ולנגישותו של המסמך.

ב. סטודנטים:
i. יש לחזק את עבודת מרכז הקריירה עם המחלקה לפילוסופיה על מנת להנגיש מידע אודות אפשרויות תעסוקה מחוץ לאקדמיה בסיום התואר.
ii. על המחלקה לפעול לחיזוק הקשר עם בוגריה.

ג. תכנית הלימודים:
i. יש לשקול את האפשרות להגדיל את פרק הזמן להשלמת תואר שני מחקרי לשלוש שנים.
ii. על המחלקה לבחון דרכים להרחבת מגוון תחומי ההוראה, בין היתר באמצעות שיתופי פעולה בין מוסדיים.

ד. מגוון:
i. יש לפעול לשיפור האיזון המגדרי והמגזרי בקרב חברי הסגל האקדמי והסטודנטים.

ה. תשתיות:
i. יש לפעול באופן מידי על מנת לשפר את מצב התשתיות העומדות לרשות הסגל והסטודנטים במחלקה. בין היתר יש לדאוג לשירותי התקשורת והמחשוב, בדגש על איכות האינטרנט האלחוטי, והתשתיות הציבוריות.

אוניברסיטת בר אילן

בישיבתה ביום 19.12.2023 דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח של הוועדה הבינלאומית להערכת לימודי פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן והיא מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות מיום 5.12.2023 ומחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ניקולס סאות'ווד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה לאוניברסיטת בר אילן על התייחסותה להמלצות הוועדה.
3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המופיעים בדו"ח הוועדה המצורף להחלטה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן באופן הבא:
המוסד מתבקש לדווח על יישומן של ההמלצות המפורטות להלן עד לתאריך 31.12.24:

א. סגל:
iv. על המחלקה לגייס חבר סגל חדש, שימלא את התקן שהתפנה במהלך השנה האחרונה, עד לתחילת שנה"ל תשפ"ה.
v. יש לפעול לגיוס של עוזרי הוראה נוספים על מנת להקל על עומס ההוראה של חברי סגל, בדגש על קורסי השירות הניתנים על ידי המחלקה.
vi. על הפקולטה לנסח מסמך מסודר המפרט את הדרישות האקדמיות והמנהליות לחברי הסגל אשר יהווה חוזר קליטה לסגל חדש ויכלול בין היתר פירוט של תהליך הקליטה לסגל חדש, הדרישות לקידום עבור חברי הסגל, ופירוט הציפיות השונות כלפי חברי הסגל כגון הנחיית דוקטורנטים, ליווי סגל חדש גיוס והנחיית עוזרי הוראה ועוד. על הפקולטה לדאוג לשקיפותו ולנגישותו של המסמך.

ב. סטודנטים:
iii. יש לחזק את עבודת מרכז הקריירה עם המחלקה לפילוסופיה על מנת להנגיש מידע אודות אפשרויות תעסוקה מחוץ לאקדמיה בסיום התואר.
iv. על המחלקה לפעול לחיזוק הקשר עם בוגריה.

ג. תכנית הלימודים:
iii. יש לשקול את האפשרות להגדיל את פרק הזמן להשלמת תואר שני מחקרי לשלוש שנים.
iv. על המחלקה לבחון דרכים להרחבת מגוון תחומי ההוראה, בין היתר באמצעות שיתופי פעולה בין מוסדיים.

ד. מגוון:
ii. יש לפעול לשיפור האיזון המגדרי והמגזרי בקרב חברי הסגל האקדמי והסטודנטים.

ה. תשתיות:
ii. יש לפעול באופן מידי על מנת לשפר את מצב התשתיות העומדות לרשות הסגל והסטודנטים במחלקה. בין היתר יש לדאוג לשירותי התקשורת והמחשוב, בדגש על איכות האינטרנט האלחוטי, והתשתיות הציבוריות.

האוניברסיטה העברית:

בישיבתה ביום 19.12.2023 דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח של הוועדה הבינלאומית להערכת לימודי פילוסופיה באוניברסיטה העברית והיא מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות מיום 5.12.2023 ומחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ניקולס סאות'ווד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה לאוניברסיטה העברית על התייחסותה להמלצות הוועדה.
3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המופיעים בדו"ח הוועדה המצורף להחלטה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן באופן הבא:
המוסד מתבקש לדווח על יישומן של ההמלצות המפורטות להלן עד לתאריך 31.12.24:

א. סגל:
vii. על הפקולטה לנסח מסמך מסודר המפרט את הדרישות האקדמיות והמנהליות לחברי הסגל אשר יהווה חוזר קליטה לסגל חדש ואשר יכלול, בין היתר, פירוט של תהליך הקליטה לסגל חדש, הדרישות לקידום עבור חברי הסגל, פירוט הציפיות השונות מחברי הסגל כגון הנחיית דוקטורנטים, ליווי סגל חדש גיוס והנחיית עוזרי הוראה ועוד. על הפקולטה לדאוג לשקיפותו ולנגישותו של המסמך.
viii. על המחלקה לגייס חבר או חברת סגל בתחום הפילוסופיה של השפה עד לתחילת שנה"ל תשפ"ה.
ix. יש לפעול לגיוס של עוזרי הוראה נוספים על מנת להקל על עומס ההוראה של חברי סגל.

ב. סטודנטים:
v. על המחלקה לתמוך בסטודנטים לתארים מתקדמים שמגיעים ממוסדות עם אוריינטציה יותר מעשית, ולפעול לצמצם את פערי הידע.
vi. יש לחזק את עבודת מרכז הקריירה עם המחלקה לפילוסופיה על מנת להנגיש מידע אודות אפשרויות תעסוקה מחוץ לאקדמיה בסיום התואר.
vii. על המחלקה לפעול לחיזוק הקשר עם בוגריה.

ג. תכנית הלימודים:
v. יש לשקול את האפשרות להגדיל את פרק הזמן להשלמת תואר שני מחקרי לשלוש שנים.
vi. על המחלקה לבחון דרכים להרחבת מגוון תחומי ההוראה, בין היתר באמצעות שיתופי פעולה בין מוסדיים.

ד. מגוון:
iii. יש לפעול לשיפור האיזון המגדרי והמגזרי בקרב חברי הסגל האקדמי.

ה. תשתיות:
iii. יש לפעול באופן מידי על מנת לשפר את מצב התשתיות העומדות לרשות הסגל והסטודנטים במחלקה. בין היתר יש לדאוג לשירותי התקשורת והמחשוב, בדגש על איכות האינטרנט האלחוטי, והתשתיות הציבוריות.

הדו"ח הרוחבי
בישיבתה ביום 19.12.2023 דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח הרוחבי של הוועדה הבינלאומית להערכת לימודי פילוסופיה והיא מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות מיום 5.12.2023 ומחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ניקולס סאות'ווד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. על מנת להרחיב את הלע על בסיסו נכתב דו"ח ההערכה הרוחבי, המועצה מבקשת מכלל המוסדות המקיימים תכניות בפילוסופיה ואשר ביצעו תהליכי הערכת איכות במסגרת IQA בתחום זה, להעביר לאגף להערכת איכות במל"ג את דוחות ועדות ההערכה הבינלאומיות והמלצותיהן בתחום זה.
3. לאחר קבלת תוצרי הערכת האיכות העצמית בכלל המוסדות המועצה מבקשת מחברי ועדת הערכת האיכות הבינלאומית בתחום הפילוסופיה לבחון ולשלב את ההמלצות של כלל הוועדות לכדי דוח רוחבי מקיף אשר יתייחס לכלל התכניות לפילוסופיה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.