13/02/24

דוחות ועדת הערכת איכות בתחום החינוך המיוחד במכללות לחינוך

בישיבתה ביום 13.2.24 דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח הרוחבי של הוועדה להערכת איכות הוראת חינוך מיוחד במכללות לחינוך והיא מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות מיום 9.1.2024 ומחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסדות לאמץ את דוחות הוועדה להערכת איכות תוך התמקדות בנושאים שעל המוסדות ליישם, כמפורט להלן:

מדיניות ומבנה
• במוסדות בהם מתקיימות תכניות לימודים מקבילות (גברים-נשים, עברית-ערבית וכו') יש להקפיד שתכניות הלימודים ודרישות התכנית יהיו זהות בכל המסלולים.
• בהתאם למתווה ודמני-ענבר, על המכללות לוודא כי במחלקות להוראת החינוך המיוחד נלמדים קורסים וישנן הכשרות רלוונטיות בנושאי הכלה והשתלבות, וזאת תוך כדי פיתוח מודעות לדינמיות הקיימת בשטח עקב הצרכים המשתנים של התלמידים.

תכנית הלימודים
• על המכללות לערוך בחינה מעמיקה של תכניות הלימודים ובמסגרתה לבצע עדכון של הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, בעברית ובאנגלית, כאשר יש לשלב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים.
• על המכללות לוודא כי ישנה קורלציה בין נושאי הלימוד התיאורטיים הנלמדים במכללה (כגון מוגבלויות מורכבות, הפרעות התנהגות ומוגבלויות חושיות) לבין ההכשרה המעשית בבתי הספר.
• על סגל ההוראה במכללות להטמיע שיטות הוראה והערכה חדשניות ומגוונות במסגרת ההוראה שלהם, כגון הוראה היברידית, שילוב כלי הוראה טכנולוגיים וחדשניים, גיוון שיטות הערכה של הסטודנטים וכו'.

סגל אקדמי
• על המכללות לבנות תוכנית אסטרטגית במסגרתה יפעלו לגיוס סגל ליבתי, בעלי תואר שלישי, או בעלי רקע אקדמי ומקצועי מתאים הממוקד בתכנים האקדמיים שנלמדים במכללה.
• על המכללות לבנות תוכנית אסטרטגית לקידום פעילות מחקרית של הסגל האקדמי.

הערכת איכות
● על המכללות לחזק ולהרחיב את תחום הבטחת האיכות הפנימית, תוך שיתוף פעולה עם האגף להבטחת איכות ומגוון במל"ג.

המלצות פרטניות למוסדות:

אורות ישראל – מכללה אקדמית לחינוך

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת אורות ישראל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. דו"ח ועדת ההערכה העלה לקונות חמורות בתכנית שטרם תוקנו. לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות ומחליטה לאשר למכללה בשלב זה רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"ה בלבד.
4. כתנאי לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, על המכללה להגיש התייחסות מפורטת לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בכתב ובצירוף מסמכים תומכים המעידים על תיקון הליקויים, עד ליום 30.9.2024. תגובת המכללה ומכלול החומרים יועברו לבחינה של שני סוקרים. פתיחת רישום לשנה"ל תשפ"ו לתוכנית לחינוך מיוחד במכללה מותנית באישורה של המל"ג לעניין תיקון הליקויים כאמור.

סגל
• על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אקדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.
• על המכללה לאחד הנחיות ונהלים אדמיניסטרטיביים או כאלה הנוגעים לקידום מחקר ותהליכי קידום במכללה במסמך שיהיה זמין ושקוף לכלל הסגל האקדמי.
• על המכללה לפעול לעידוד שיתופי פעולה אקדמיים ומחקריים בין חברי הסגל והמדריכים הפדגוגיים בין שני הקמפוסים של המכללה, למשל באמצעות יצירת פורום של אנשי סגל הוראה והדרכה פדגוגית משני הקמפוסים: אלקנה ורחובות.

תכנית הלימודים
• על המכללה לבצע בחינה מעמיקה ועדכון של תכניות הלימודים בכל המסלולים ובכל הקמפוסים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
o יש לוודא כי תכניות הלימודים ודרישות התכנית יהיו זהות בכל המסלולים והקמפוסים.
o יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
o יש לוודא שאין חפיפה בתכנית הלימודים בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
o יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
o יש לבחון ולצמצם את מספר מקורות הרשות.
• יש להרחיב את מגוון דרכי ההערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

הכשרה מעשית
• יש לבחון את תכנית ההכשרה ולעדכנה תוך יצירת הלימה בין הקורסים התיאורטיים לקורסים המעשיים.
• יש להקפיד על תכנית הכשרה אחידה לשני הקמפוסים.
• יש להקפיד על חשיפה לסוגים שונים של לקויות, הן מבחינת תכנים תיאורטיים והן במהלך ההכשרה המעשית.

תשתיות
• יש להתאים את הספרייה ומרחבי המכללה לסגל ולסטודנטים עם מוגבלויות שונות.
• יש לפעות לעדכון והרחבת מאגר התוכנות לשימוש הסגל והסטודנטים

הערכת איכות
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת אורנים על התייחסותה להמלצות הוועדה ורואה בחיוב את הפעולות שנקטה ליישומן.
2. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

הנהלה ומבנה
● יש לפרסם את החזון והמטרות המעודכנים של התכנית להוראת חינוך מיוחד באתר המכללה ולהנגישם לכלל הסגל והסטודנטים.

סגל
● יש להגדיל את היקפי המשרה של המרצים ובכך לצמצם העסקת סגל בחלקיות משרה מאד קטנה.
● על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.

תכנית הלימודים
● על המכללה לבצע בחינה מעמיקה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
o יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
o יש לוודא שאין חפיפה בתכנית הלימודים בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
o יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
o יש להוסיף קורס בסטטיסטיקה במטרה לעודד את הסטודנטים להתנסות בחשיבה ביקורתית ובפעילות מחקרית.
● יש להרחיב את מגוון דרכי ההערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

הערכת איכות
המועצה רואה בחיוב את תהליכי הערכת האיכות המתקיימים במכללה וממליצה להמשיך לחזק ולפתח את התחום תוך שיתוף פעולה עם האגף להבטחת איכות ומגוון במועצה להשכלה גבוהה.

אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת אורות ישראל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

סגל
● יש לפעול לגיוס חברי סגל ממגוון התמחויות, על מנת להרחיב את מנעד התחומים הנלמדים בתכנית מעבר ללקויות למידה.

תכנית הלימודים
● על המכללה לבצע בחינה מעמיקה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
○ יש לבצע בחינה כללית של מסלולי ההתמחות והייחוד של כל מסלול.
○ יש לבחון את נושא הוספת דיסציפלינות או חטיבות לחינוך המיוחד.
○ יש להוסיף לתכנית הלימודים קורסים בתחום לקויות חושיות ואוטיזם.
○ יש לפעול להרחבת מגוון הקורסים הנלמדים בשפה העברית.
● יש לעדכן את פרשיות הלימוד תוך הקפדה על מקורות קריאה עדכניים ורלבנטיים בעברית ובאנגלית.

הכשרה מעשית
● יש לבחון את תכנית ההכשרה ולעדכנה תוך יצירת הלימה בין הקורסים התיאורטיים לקורסים המעשיים.
● יש להוסיף להתנסות המעשית הכשרה לעבודה עם הורים.

הערכת איכות
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

האקדמית גורדון – המכללה לחינוך

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית גורדון על התייחסותה להמלצות הוועדה ורואה בחיוב את הפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

סגל
● על המכללה לפעול להעסקת סגל בהיקפי משרה רחבים ולהימנע ככל האפשר מהעסקת חברי סגל בהיקפי משרה מצומצמים.
● על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אקדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.

תכנית הלימודים
● על המכללה לבצע בחינה מעמיקה ועדכון של תכנית הלימודים תוך הקפדה על הרכיבים הבאים:
○ יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
○ יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
● יש להרחיב את מגוון דרכי ההוראה וההערכה של הסטודנטים וכן להרחיב את השימוש בכלל התשתיות והכלים הקיימים במכללה.

הערכת איכות
• המועצה רואה בחיוב את תהליכי הערכת האיכות המתקיימים במכללה וממליצה להמשיך לחזק ולפתח את התחום תוך שיתוף פעולה עם האגף להבטחת איכות ומגוון במועצה להשכלה גבוהה.

האקדמית חמדת

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית חמדת על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. דו"ח ועדת ההערכה העלה לקונות חמורות בתכנית שטרם תוקנו. לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות ומחליטה לאשר למכללה בשלב זה רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"ה בלבד.
4. כתנאי לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, על המכללה להגיש התייחסות מפורטת לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בכתב ובצירוף מסמכים תומכים המעידים על תיקון הליקויים, עד ליום 30.9.2024. תגובת המכללה ומכלול החומרים יועברו לבחינה של שני סוקרים. פתיחת רישום לשנה"ל תשפ"ו לתוכנית לחינוך מיוחד במכללה מותנית באישורה של המל"ג לעניין תיקון הליקויים כאמור.
סגל
● על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אקדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.

תכנית הלימודים
● על המכללה לבצע בחינה מעמיקה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
○ יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
○ יש לוודא שאין חפיפה בתכנית הלימודים בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
○ יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
o יש לבחון ולצמצם את מספר מקורות הרשות.
o יש לבחון דרכים לשילוב קורסי בחירה בתוכנית הלימודים.
o יש לעדכן את פרשיות הלימוד תוך ציון אילו קורסים מתוקשבים נלמדים מרחוק.
o על החוג להוסיף קורסים שיחברו בין תיאוריה לפרקטיקה.
o יש להכניס לתוכנית הלימודים קורס שיטתי בכתיבה אקדמית.
o יש לבחון ולעדכן את תכנית הלימודים באופן שייצור איזון בעומס הלימודים ובפרט בעבודות הסמינריון בין השנים.
• יש להרחיב את מגוון דרכי ההערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.
• נדרש ליצור הפרדה בין לימודי חינוך מיוחד להסמכה להוראה וליצור מסלול שונה.

הכשרה מעשית
• על המכללה לבחון מחדש את המערך של ההדרכה הפדגוגית ולהציג תכנית הכשרה מעודכנת, בכללה:
○ יש לעדכן את תכנית ההכשרה תוך יצירת הלימה בין הקורסים התיאורטיים לקורסים המעשיים.
○ יש להוסיף התנסויות עם לקויות מורכבות ולהקפיד שאלה יתקיימו בשלב מוקדם יותר בתהליך ההכשרה.
○ יש לחדד את הידע של הסטודנטים בנושא כלים טכנו פדגוגיים תוך הקניית מיומנויות הדרושות ליישום כלים אלה.
● על המכללה לגבש בהקדם נהלים ברורים והנחיות אחידות לאופן המשוב של המד"פיות לסטודנטיות.
● על המכללה להדק את הקשר עם המד"פים ולייצר קשר בין המרצים לבין המד"פים.

הערכת איכות
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

המכללה האקדמית אחוה

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית אחוה על התייחסותה להמלצות הוועדה ורואה בחיוב את הפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

תכנית הלימודים
● על המכללה לבצע בחינה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
○ יש להוסיף קורסי בחירה בתחום לקויות מורכבות.
○ יש להוסיף קורסים בנושאים של הכלה והשתלבות ושינוי מעמד המורה בחינוך המיוחד בעידן של הכלה והשתלבות וכן על עבודת המורה בחינוך המיוחד כחלק מצוות בין מקצועי.
○ יש להוסיף לתכנית הלימודים קורס בשילוב סימולציות בנושא ניהול כיתה.
● יש להרחיב את מגוון דרכי ההערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

הערכת איכות
• המועצה רואה בחיוב את תהליכי הערכת האיכות המתקיימים במכללה וממליצה להמשיך לחזק ולפתח את התחום תוך שיתוף פעולה עם האגף להבטחת איכות ומגוון במועצה להשכלה גבוהה

המכללה האקדמית בית ברל

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית בית ברל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

הנהלה ומבנה
● יש להשלים את עדכון החזון והמטרות של התכנית לחינוך מיוחד. יש לוודא כי ישנה הלימה עם החזון והמטרות של המכללה ולאחר מכן להנגישם לסגל ולסטודנטים.

סגל
● על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אקדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.
• יש לחזק את שיתופי הפעולה מקצועיים ואקדמיים בין המרצים לבין המדריכים הפדגוגים במטרה להבטיח רצף הוראה והכשרה.

תכנית הלימודים
● על המכללה לבצע בחינה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
○ יש לוודא כי ישנה אחידות בתכנית הלימודים, הדרישות האקדמיות והיקף ההכשרה בין המסלולים השונים בתכנית הכללית ובמכון הערבי.
○ יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
○ יש לוודא שאין חפיפה בתכנית הלימודים בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
○ יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
○ יש לבחון את האפשרות להוסיף דיסציפלינות במכון הערבי, בנוסף לאופציות הקיימות כיום.
○ יש להוסיף קורסים הנותנים מענה עדכני לצרכי הבוגרים כמורים בשטח בתחומים טיפוליים, באסטרטגיות לניהול כיתה ובניהול כיתה.
○ יש לתת לסטודנטים כלים טכנו פדגוגיים נוספים תוך הקניית המיומנויות הדרושות ליישום כלים אלה.
○ יש לפעול להרחבת מגוון הקורסים הנלמדים בשפה העברית במכון הערבי.
○ יש לבחון ולעדכן את תכנית הלימודים באופן שייצור איזון בעומס הלימודים בין השנים.
● יש להרחיב את מגוון דרכי ההערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.
● יש לפתח ולקדם עזרי למידה טכנו פדגוגיים חדשניים בתחום החינוך המיוחד.

הכשרה מעשית
● יש לבחון את תכנית ההכשרה ולעדכנה תוך יצירת הלימה בין הקורסים התיאורטיים לקורסים המעשיים.
● יש לבחון ולעדכן את תכנית ההכשרה ולדאוג להלימה מירבית בין כלל המסלולים.

הערכת איכות
● על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

המכללה האקדמית הרצוג

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת הרצוג על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

סגל
● על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אקדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.

תכנית הלימודים
● על המכללה לבחון את תכניות הלימודים וההכשרה לגברים ולנשים ולוודא כי ישנה אחידות בתכנית הלימוד, הדרישות האקדמיות והיקף ההכשרה בין המסלולים השונים.
● על המכללה לבצע בחינה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
○ יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
○ יש לוודא שאין חפיפה בתכנית הלימודים בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
○ יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
○ יש לשלב יותר קורסים הנותנים מענה עדכני לצרכי הבוגרים כמורים בשטח, כגון אסטרטגיות לניהול כיתה ועבודה עם הורים.
● יש להרחיב את מגוון דרכי ההערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות והקפדה על איזון במתן הציונים.

הכשרה מעשית
● על מנת לייעל את עבודת המדריכות הפדגוגיות, על המכללה לנסח נהלים ברורים הקובעים את רף המעבר של סטודנט בהתנסות המעשית.

תשתיות
● יש לעדכן את שיטת הקטלוג בספריה בהתאם לסטנדרטים אקדמיים.
● יש להעשיר את תכני הספרייה ולעדכן את המקורות בהתאם לסילבוסים הנלמדים.

הערכת איכות
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. דו"ח ועדת ההערכה העלה לקונות חמורות בתכנית שטרם תוקנו. לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות ומחליטה לאשר למכללה בשלב זה רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"ה בלבד.
4. כתנאי לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, על המכללה להגיש התייחסות מפורטת לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בכתב ובצירוף מסמכים תומכים המעידים על תיקון הליקויים, עד ליום 30.9.2024. תגובת המכללה ומכלול החומרים יועברו לבחינה של שני סוקרים. פתיחת רישום לשנה"ל תשפ"ו לתוכנית לחינוך מיוחד במכללה מותנית באישורה של המל"ג לעניין תיקון הליקויים כאמור.

הנהלה ומבנה
● על המכללה ליזום שינוי ארגוני במטרה להגדיל את מצבת הסטודנטים באופן משמעותי.

סגל
● על המכללה לפעול לגיוס סגל ליבתי מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.

תכנית הלימודים
● על המכללה לבצע בחינה מעמיקה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
o על תכנית הלימודים להתאים בין חזון החוג לבין הקורסים הנלמדים.
o יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
o יש לוודא שאין חפיפה בתכנית הלימודים בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
o יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
o יש לשלב קורסי בחירה בתוכנית הלימודים.
● יש לפעול להגברת שיתוף הפעולה בין המרצים לבין המד"פים במטרה ליצור רצף למודי בין השיעורים הדידקטיים לבין שיעורי תחום הדעת.
● יש לפעול לאיזון העומס הלימודי כך שהסטודנטיות והסטודנטים יוכלו להפיק את המירב מההתנסות בשטח.
● יש להרחיב את מגוון דרכי ההוראה וההערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

הכשרה מעשית
● יש להרחיב את החשיפה של הסטודנטים והסטודנטיות ללקויות שונות במהלך שנות ההכשרה, בין היתר באמצעות הוספת סיורים.

הערכת איכות
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין על התייחסותה להמלצות הוועדה ורואה בחיוב את הפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

מבנה והנהלה
● על המכללה לבצע בדיקה מעמיקה לבירור הסיבות לנשירת סטודנטים ולבנות תכנית עבודה להתמודדות עימן.

תכנית הלימודים
● לאור הצהרת המוסד לפיה הוקמה ועדה פנים מכללתית לבחינת תכניות הלימודים, המכללה מתבקשת להעביר למל"ג את ממצאי הוועדה ומסקנותיה וכן את התכנית לשינוי מבנה הלימודים המוצע על ידה.
● על המכללה לבצע בחינה של הסילבוסים ולוודא שישנה הלימה בין הקורסים בשפה העברית ובשפה הערבית.
● יש לבחון ולעדכן את פרשיות הלימוד בכל הקורסים תוך הקפדה על מקורות עדכניים בעברית ובאנגלית והפחתת מקורות הרשות.
● יש לוודא שאין חפיפה בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.

הערכת איכות
• המועצה רואה בחיוב את תהליכי הערכת האיכות המתקיימים במכללה וממליצה להמשיך לחזק ולפתח את התחום תוך שיתוף פעולה עם האגף להבטחת איכות ומגוון במועצה להשכלה גבוהה.

המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית לחינוך תלפיות על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

מבנה והנהלה
● על המכללה לבצע בדיקה מעמיקה לבירור הסיבות לנשירת סטודנטים ולבנות תכנית עבודה להתמודדות עימן.

סגל
● על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אקדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.
● על המכללה לפעול לקידום שיתופי פעולה בין סגל המרצים למדריכות הפדגוגיות.

תכנית הלימודים
● על המכללה לבצע עדכון של תכנית הלימודים ולכלול בה קורסים בנושאים הבאים:
o אוטיזם
o מוגבלות שכלית
o היבטים רגשיים חברתיים (SEL)
o הכשרה לעבודה עם הורים במערכת החינוך
● יש להקפיד על שילוב עקרונות של "טכנו פדגוגיה" בהכשרה להוראה בחינוך המיוחד.
● יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.

הכשרה מעשית
● על המכללה לוודא כי ישנה התאמה בין ההתנסות המעשית לבין הקורסים העיוניים המתמקדים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
● לצד הכשרה להוראה של אוכלוסיות עם לקויות קלות, יש להוסיף הכשרה לעבודה עם אוכלוסיות עם לקויות מורכבות.
● יש להוסיף להתנסות המעשית הכשרה לעבודה עם הורים ומורים בחינוך הכללי.
● יש לשלב במהלך ההדרכה סימולציות בנושאים שונים, דוגמת ההתמודדות עם הפרעות, ניהול כיתה, עבודה עם הורים ואנשי צוות, ועוד.

תשתיות
● יש להרחיב את מאגרי המידע בספרייה.
● יש לוודא כי הספרייה נגישה ללימודים ומאפשרת ביצוע עבודות חקר על ידי הסטודנטים והמרצים.

הערכת איכות
● על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

המכללה לחינוך על שם קיי

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה לחינוך ע"ש קיי על התייחסותה להמלצות הוועדה ורואה בחיוב את הפעולות שנקטה ליישומן.
3. דו"ח ועדת ההערכה העלה לקונות חמורות בתכנית שטרם תוקנו. לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות ומחליטה לאשר למכללה בשלב זה רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"ה בלבד.
4. כתנאי לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, על המכללה להגיש התייחסות מפורטת לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בכתב ובצירוף מסמכים תומכים המעידים על תיקון הליקויים, עד ליום 30.9.2024. תגובת המכללה ומכלול החומרים יועברו לבחינה של שני סוקרים. פתיחת רישום לשנה"ל תשפ"ו לתוכנית לחינוך מיוחד במכללה מותנית באישורה של המל"ג לעניין תיקון הליקויים כאמור.

הנהלה ומבנה
● לאור הצהרת המוסד על עדכון חזון המכללה, על המכללה להעביר למל"ג מסמך המפרט את החזון המעודכן.

סגל
● על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אקדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.

תכנית הלימודים
● על המכללה לבצע בחינה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
○ יש לוודא כי ישנה אחידות בתכנית הלימוד, הדרישות האקדמיות והיקף ההכשרה בין המסלולים השונים בתכנית הכללית והתכנית לחברה הבדואית.
○ יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
○ יש לוודא שאין חפיפה בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
○ יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
○ יש להוסיף קורסים בתכנון לימודים ובסטטיסטיקה.
○ יש להוסיף קורסים המתמקדים בפדגוגיה דיגיטלית.
● יש להרחיב את מגוון דרכי ההערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

תשתיות
• יש להתאים את הספרייה ומרחבי המכללה לסגל ולסטודנטים עם מוגבלויות שונות.

הערכת איכות
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

המכללה האקדמית תל-חי – הקמפוס לחדשנות בחינוך ובהוראה בקצרין (לשעבר "המכללה האקדמית אוהלו בקצרין")

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית תל חי על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. בעקבות האיחוד של מכללת אוהלו עם המכללה האקדמית תל חי אישרה מל"ג בישיבתה ביום 1.8.2023 את בקשת המכללה האקדמית תל חי לשינוי שם וסימול התואר מתואר B.Ed. (דו-חוגי) בחינוך מיוחד (21-6) לתואר B.A. בחינוך מיוחד (דו-חוגי) ותעודת הוראה.
4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד, במסגרת בניית התכנית המעודכנת לתואר B.A בחינוך מיוחד, להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

● על המכללה לגבש מסמך מעודכן של חזון ומטרות החוג לחינוך מיוחד.
● על המכללה לבחון את המבנה והתוכן של תוכנית הלימודים בהתאמה לחזון ולמטרות החוג כפי שיוגדרו.
● על המכללה להעביר למל"ג תכנית מעודכנת של לימודי החינוך המיוחד לתכנית B.A., כולל סילבוסים מפורטים ומצבת סגל המלמד בתכנית.
● על המכללה לפעול להקצאה של צוות מדריכות פדגוגיות ייעודי לחוג לחינוך המיוחד.
● על המכללה לשלב מגוון דרכי הוראה והערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למרכז האקדמי לווינסקי-ווינגייט על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

סגל
• על המכללה לפעול להרחבת היקפי המשרה של חברי הסגל המועסקים בתכנית להוראת חינוך מיוחד.

תכנית הלימודים
• על המכללה לבחון את תוכנית הלימודים ולהתאימה למטרות המוצהרות של התוכנית להוראת חינוך מיוחד.
• על המכללה לבצע בחינה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
o יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
o יש לוודא שאין חפיפה בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
o יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
o יש להרחיב את אפשרויות לבחירת קורסים בהם לומדים סטודנטים ממגוון מסלולי הכשרה.
o על המכללה לבצע עדכון של תכנית הלימודים ולכלול בה קורסים בנושאים הבאים:
 לקויות רגשיות
 הפרעות התנהגות
 מיניות של תלמידים עם צרכים מיוחדים
 לקויות למידה
 יש לשקול פיתוח קורס בכתיבה מדעית או הדרכה בכתיבה אקדמית, למרצים ולסטודנטים.
• על המכללה לשלב מגוון דרכי הוראה והערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

הכשרה מעשית
● על המכללה לוודא כי ישנה התאמה בין ההתנסות המעשית לבין הקורסים העיוניים המתמקדים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
● על המכללה להציג נוהל מסודר להתנסות ולהציג את שיקולי הדעת בקביעת מקום ההתנסות.

תשתיות
• על המכללה להרחיב את מגוון מאגרי המידע בספרייה כך שיהיו חדשניים ויכללו מקורות מידע עדכניים וכן כתבי עת מקצועיים בשפה האנגלית.
הערכת איכות
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

מכללה ירושלים

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה ירושלים על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. דו"ח ועדת ההערכה העלה לקונות חמורות בתכנית שטרם תוקנו. לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות ומחליטה לאשר למכללה בשלב זה רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"ה בלבד.
4. כתנאי לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, על המכללה להגיש התייחסות מפורטת לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בכתב ובצירוף מסמכים תומכים המעידים על תיקון הליקויים, עד ליום 30.9.2024. תגובת המכללה ומכלול החומרים יועברו לבחינה של שני סוקרים. פתיחת רישום לשנה"ל תשפ"ו לתוכנית לחינוך מיוחד במכללה מותנית באישורה של המל"ג לעניין תיקון הליקויים כאמור.

סגל
● על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אקדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.
● על המכללה לקדם שיתופי פעולה בין המדריכות הפדגוגיות לבין המרצות ובין המרצות.
● יש להקפיד על התאמה בין התמחות המרצה לבין הקורסים אותם הוא מלמד.
● על המכללה לפעול לעידוד שיתופי פעולה אקדמיים ומחקריים בין חברי הסגל והמדריכים הפדגוגיים למשל באמצעות יצירת פורום של אנשי סגל הוראה והדרכה פדגוגית, קיום ישיבות צוות וסמינרים משותפים.

תכנית הלימודים
• על המכללה לבצע בחינה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
o יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
o יש לוודא שאין חפיפה בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
o יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
o על המכללה לבצע עדכון של תכנית הלימודים ולכלול בה קורסים בנושאים הבאים:
 קורס "מבוא לפסיכולוגיה" בשנה א'.
 קורסי בחירה
 קורס הכנה לקריאה ממוקדת באנגלית.
• יש להקפיד על שילוב עקרונות של "טכנו פדגוגיה" בהכשרה להוראה בחינוך המיוחד.
• על המכללה לשלב מגוון דרכי הוראה והערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

הכשרה מעשית
• יש לבחון את תכנית ההכשרה ולעדכנה תוך יצירת הלימה בין הקורסים התיאורטיים לקורסים המעשיים המתמקדים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
• על מנת להכשיר את הסטודנטים באופן מיטבי לשוק העבודה יש להקפיד על חשיפה לסוגים שונים של אוכלוסיות במהלך ההתנסות.
• יש לפעול לשילוב הסימולציות ותשתיות ההוראה הקיימות בתכנית הלימודים.

נגישות
• על הנהלת המוסד לבחון בהקדם דרכים להנגשת הקמפוס.
• על המכללה להקים מנגנון מסודר לתמיכה בסטודנטים עם מוגבלויות.

הערכת איכות:
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

מכללת אמונה – אפרתה

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת אמונה-אפרתה על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. דו"ח ועדת ההערכה העלה לקונות חמורות בתכנית שטרם תוקנו. לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות ומחליטה לאשר למכללה בשלב זה רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"ה בלבד.
4. כתנאי לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, על המכללה להגיש התייחסות מפורטת לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בכתב ובצירוף מסמכים תומכים המעידים על תיקון הליקויים, עד ליום 30.9.2024. תגובת המכללה ומכלול החומרים יועברו לבחינה של שני סוקרים. פתיחת רישום לשנה"ל תשפ"ו לתוכנית לחינוך מיוחד במכללה מותנית באישורה של המל"ג לעניין תיקון הליקויים כאמור.

הנהלה ומבנה
• יש לנסח מחדש את חזון התכנית להוראת חינוך מיוחד תוך הקפדה על התאמה בין החזון לבין תכנית הלימודים וההכשרה המעשית.

סגל
● על המכללה לפעול לעידוד שיתופי פעולה אקדמיים ומחקריים בין חברי הסגל והמדריכים הפדגוגיים.
● יש להקפיד על התאמה בין התמחות המרצה לבין הקורסים אותם הוא מלמד.

תכנית הלימודים
• על המכללה לבצע בחינה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
o יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
o יש לוודא שאין חפיפה בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
o יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
o על המכללה לבצע עדכון של תכנית הלימודים ולכלול בה קורסים בנושאים הבאים:
 ניתוח התנהגות יישומי (ABA)
 למידה חברתית-רגשית (SEL)
 מוגבלות פיזית ושיתוק מוחין
 חדשנות פדגוגית
o יש להעמיק את הידע של הסטודנטים בנושא כלים טכנו פדגוגיים תוך הקניית מיומנויות הדרושות ליישום כלים אלה.
o יש להטמיע את נושא ההכלה והשתלבות בסליבוסים ובתכנית ההכשרה.
o יש לבנות את תכנית הלימודים באופן הגיוני תוך הקפדה על שיבוץ קורסים המחייבים התנסות בשנים מתקדמות ולא בשנה א'.
• על המכללה לשלב מגוון דרכי הוראה והערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.
• על החוג לפתח אשכול קורסי שירות בנושאי הכלה והשתלבות עבור כלל הסטודנטיות והסטודנטים במכללה.

הכשרה מעשית
● יש להקפיד על חשיפה לסוגים שונים של לקויות, הן מבחינת תכנים תיאורטיים והן במהלך ההכשרה המעשית.
● יש להקפיד על חשיפה לסוגים שונים של אוכלוסיות במהלך ההתנסות על מנת להכשיר את הסטודנטים באופן מיטבי לשוק העבודה.

תשתיות
● יש להרחיב את מאגרי המידע בספרייה.

הערכת איכות
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

מכללת סכנין

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת סכנין על התייחסותה להמלצות הוועדה ורואה בחיוב את הפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

סגל
● על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אקדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.

תכנית הלימודים
● יש לשפר את מיומנויות הלמידה והתקשורת בשפה העברית, על מנת להכין את הבוגרים להשתלבות במגוון בתי ספר.
● על המכללה לבצע עדכון של תכנית הלימודים ולכלול בה קורסים בנושאים הבאים:
▪ קורסים תיאורטיים בתחומי הלקויות הקשות
▪ למידה חברתית-רגשית (SEL)
▪ פסיכולוגיה התפתחותית
▪ בעיות רגשיות
▪ התמודדות עם קשיי התנהגות
▪ עבודה עם הורים
● יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
● על המכללה לשלב מגוון דרכי הוראה והערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

הכשרה מעשית
● יש לבחון את תכנית ההכשרה ולעדכנה תוך יצירת הלימה בין הקורסים התיאורטיים לקורסים המעשיים ומקומות ההתנסות בפועל.
● יש לפעול להתאמת תהליכי ההכשרה ומקומות ההתנסות לצרכי השטח.
● יש לשלב והתנסות בנושא עבודה עם הורים.
● יש לפעול לשילוב הסימולציות ותשתיות ההוראה הקיימות בתכנית הלימודים.

הערכת איכות
• המועצה רואה בחיוב את תהליכי הערכת האיכות המתקיימים במכללה וממליצה להמשיך לחזק ולפתח את התחום תוך שיתוף פעולה עם האגף להבטחת איכות ומגוון במועצה להשכלה גבוהה.

מכללת שאנן – האקדמיה הדתית לחינוך

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת שאנן על התייחסותה להמלצות הוועדה ורואה בחיוב את הפעולות שנקטה ליישומן.
3. דו"ח ועדת ההערכה העלה לקונות חמורות בתכנית שטרם תוקנו. לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות ומחליטה לאשר למכללה בשלב זה רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"ה בלבד.
4. כתנאי לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, על המכללה להגיש התייחסות מפורטת לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בכתב ובצירוף מסמכים תומכים המעידים על תיקון הליקויים, עד ליום 30.9.2024. תגובת המכללה ומכלול החומרים יועברו לבחינה של שני סוקרים. פתיחת רישום לשנה"ל תשפ"ו לתוכנית לחינוך מיוחד במכללה מותנית באישורה של המל"ג לעניין תיקון הליקויים כאמור.

הנהלה ומבנה
● על המכללה לנסח מחדש את חזון התכנית להוראת חינוך מיוחד תוך הקפדה על התאמה בין החזון לבין תכנית הלימודים וההכשרה המעשית על המכללה להציג תכנית אסטרטגית להגדלת מספר הסטודנטים בחוג לחינוך מיוחד.

סגל
● על המכללה לפעול לגיוס סגל מומחה בתחומי החינוך המיוחד בעלי תואר שלישי או בעלי רקע אקדמי או מקצועי רלוונטי, העוסקים בפעילות אקדמית מחקרית בתחום ההוראה.
● על המכללה לפעול לעידוד שיתופי פעולה אקדמיים ומחקריים בין חברי הסגל והמדריכים הפדגוגיים.

תכנית הלימודים
• על המכללה לבצע בחינה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
o יש לוודא כי ישנה אחידות בתכנית הלימודים, הדרישות האקדמיות והיקף ההכשרה בין התכניות לנשים ולגברים.
o יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
o יש לוודא שאין חפיפה בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
o יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
• על המכללה לשלב מגוון דרכי הוראה והערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

הכשרה מעשית
● יש לבחון את תכנית ההכשרה ולעדכנה תוך יצירת הלימה בין הקורסים התיאורטיים לקורסים המעשיים ומקומות ההתנסות בפועל.
● יש לפעול להתאמת תהליכי ההכשרה ומקומות ההתנסות לצרכי השטח.
● יש להקפיד על חשיפה לסוגים שונים של לקויות, הן מבחינת תכנים תיאורטיים והן במהלך ההכשרה המעשית.
● יש לפעול לשילוב הסימולציות ותשתיות ההוראה הקיימות בתכנית הלימודים. יש לשלב טכנולוגיות חדשניות בהכשרה ובעבודה המעשית.

הערכת איכות
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת סמינר הקיבוצים על התייחסותה להמלצות הוועדה ורואה בחיוב את הפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים, עד לתאריך 30.9.2024:

הנהלה ומבנה
● יש לפעול ליצירת הלימה בין חזון ומטרות התכנית לבין תכנית הלימודים וההכשרה בפועל.

סגל
● על המכללה לפעול לעידוד שיתופי פעולה אקדמיים ומחקריים בין חברי הסגל והמדריכים הפדגוגיים.

תכנית הלימודים
● על המכללה לבצע בחינה מעמיקה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
○ יש לעדכן את הסילבוסים ורשימות הקריאה בכלל הקורסים, תוך שילוב מקורות מידע מכתבי עת אקדמיים עדכניים, בעברית ובאנגלית.
○ יש לוודא שאין חפיפה בתכנית הלימודים בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
○ יש להקפיד על פורמט אחיד לכתיבת סילבוסים ורשימות קריאה.
○ יש להוסיף קורס על לקויות חושיות.
○ יש להקפיד על הבחנה ברורה בין קורסי חובה ובחירה.
● על המכללה לשלב מגוון דרכי הוראה והערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.
● יש לפעול לשילוב של פעילות במרכז החדשנות בתוכנית הלימודים, תוך שילוב סימולציות.

תשתיות
● יש לדאוג להנגשת מרחבי המכללה לאנשים עם צרכים מיוחדים.

הערכת איכות
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.

 

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

החלטה:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. דו"ח ועדת ההערכה העלה לקונות חמורות בתכנית שטרם תוקנו במלואן. ועדת ההערכה ציינה בהמלצותיה בפרט את מספר הסטודנטים הנמוך ונתוני הנשירה הגבוהים כסיבות מרכזיות לסגירת התכנית. בשל ההיצע הרחב של תכניות בתחום החינוך המיוחד הקיימות במכללות נוספות באזור ובעקבות המלצות וועדת ההערכה, המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות לאשר בשלב זה רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"ה בלבד.
5. פתיחת רישום לשנה"ל תשפ"ו לתכנית לחינוך מיוחד במכללה מותנית בהגשת התייחסות נרחבת של המכללה, בכתב ובצירוף מסמכים תומכים, עד ליום 30.9.2024. המכללה מתבקשת להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, בצירוף מסמכים תומכים. על ההתייחסות לכלול במיוחד את הנושאים הבאים: תכנית אסטרטגית מפורטת ואופרטיבית להעלאת מספרי הסטודנטים, תכנית לימודים מעודכנת, נתונים עדכניים של מספרי סטודנטים מהשנתיים האחרונות כולל נתוני נשירה, תיאור מפורט של התשתיות הפיזיות והאקדמיות של התכנית וכל מסמך רלוונטי נוסף.
6. תגובת המכללה ומכלול החומרים יועברו לבחינה של שני סוקרים.
מבנה והנהלה:
● על המכללה להגיש תכנית אופרטיבית להגדלת מספרי הסטודנטים בתכנית לחינוך מיוחד.
● על המכללה לפעול לקידום אפשרויות איחוד או מיזוג עם מוסדות השכלה גבוהה אחרים באזור.

סגל:
● על המכללה לפעול לגיוס והעסקה של סגל ליבתי עם תואר שלישי רלוונטי, ופעילות מחקרית בתחום ההוראה.
● על המכללה לפתח וליישם תכניות לפיתוח מקצועי של המרצים והמד"פיות בנושאי החינוך המיוחד, ובכללם גם בנושאי הטכנולוגיה בחינוך מיוחד.

תכנית הלימודים:
● על המכללה לבצע בחינה מעמיקה ועדכון של תכנית הלימודים ולהציג תכנית לימודים מעודכנת, בכללה:
○ יש לעדכן את כלל פרשיות הלימוד תוך הקפדה על מקורות קריאה עדכניים ורלבנטיים בעברית ובאנגלית.
○ נדרש לעדכן את המונחים המקצועיים בכל פרשיות הלימוד לרבות ההבחנה ביניהם.
○ יש לוודא שאין חפיפה בין הנושאים הנלמדים בקורסים מחד, ושאין נושאים חסרים מאידך.
○ יש להרחיב את ההיצע של קורסי הבחירה בחוג לחינוך מיוחד.
○ יש להקפיד על שילוב עקרונות "טכנו פדגוגיה" בהכשרה להוראה בחינוך המיוחד.
○ יש להקפיד על התאמת שם המוקד לאוכלוסייה.
○ על המכללה להוסיף סדנאות אפקטיביות בתחומי הוראה מותאמת, בקריאה ובכתיבה, והוראה מותאמת בחשבון.
○ יש להציג תכנית לימודים חדשה לקורס הסמסטריאלי על אוטיזם.
○ יש להרחיב את מגוון הקורסים הנלמדים בשפה העברית.
● יש להרחיב את מגוון דרכי ההערכה של הסטודנטים תוך שילוב טכנולוגיות הוראה והערכה מגוונות וחדשניות.

הכשרה מעשית:
● על המכללה לפעול לשילוב של הסטודנטים בהתנסות גם בבתי ספר מחוץ לחברה הערבית, על מנת לסייע להם להשתלב בשוק העבודה.

תשתיות:
• על המכללה להציג דיווח מלא על התשתיות הפיזיות והמחקריות, מאגרי המידע, המשאבים הטכנולוגיים, הסימולציות, והעזרים הפדגוגיים העומדים לרשות הסגל והסטודנטים בחוג לחינוך מיוחד.

הערכת איכות:
• על המכללה לבנות תכנית אסטרטגית לחיזוק תחום הערכת האיכות במכללה.