19/12/23

המלצה לאפשר למכללה האקדמית עמק יזרעאל לקיים תכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה (לצד תכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת)

בישיבתה ביום 19.12.2023 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, משפטים ותכניות רב תחומיות מיום 21.11.2023 בנוגע לבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקיים את תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה במתכונת חד חוגית, ולהסמיכה להעניק תואר זה, והיא מחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ' יואל אליצור ופרופ' נחמיה פרידלנד על חוות דעתם ועל עבודתם.
2. לאשר את בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקיים את תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה במתכונת חד חוגית, ולהסמיכה להעניק תואר זה.