19/12/23

המלצה לאפשר למרכז האקדמי לב להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד לשפה האנגלית

בישיבתה ביום 19.12.2023 אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל בדבר בקשת המרכז האקדמי לב להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד לשפה האנגלית, והיא מחליטה לאפשר למרכז האקדמי לב לקיים את התכנית האמורה, לצד התכנית הקיימת בשפה העברית.