13/02/24

המלצה למעקב אחר תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום 13.2.2024 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות מיום 16.1.2024 לגבי הדיווח שהעבירה אוניברסיטת חיפה ביום 21.12.2023 אודות גיוס חבר סגל מתאים בהמשך להחלטת המל"ג מיום 22.11.2023.  המועצה רשמה לפניה את הקשיים שמציגה האוניברסיטה בקליטת חבר סגל שעונה על הדרישות שהוצגו בהחלטת המל"ג. בהתאם לאמור בדיווח שהועבר על ידי האוניברסיטה, המועצה מבקשת לקבל דיווח בעוד כשנתיים אודות עמידת האוניברסיטה בהחלטת המל"ג מיום 22.11.2023.