19/12/23

המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חומרים וננו טכנולוגיה

בישיבתה ביום 19.12.2023 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי ושלוחות חו"ל בדבר אי מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חומרים וננוטכנולוגיה, והיא מחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יובל גולן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית והוועדה המקצועית ולא לאשר לאוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חומרים וננו טכנולוגיה, וזאת מהנימוקים הבאים:
(1) המועצה מאמצת את דעת ועדת המשנה ודעת הוועדה המקצועית כי התכנית נסמכת על תכנית הלימודים בכימיה שאינה מליבת ההנדסה - וניכר פער בין תכני התכנית כפי שהוצעו לשם התכנית. שם התכנית צריך שיהלום את תכניה ואת התמחות הסגל המוצע ללמד בה.
(2) בתכנית חסרים לפחות 5 חברי סגל ליבתי מתחום ליבת הנדסת חומרים שיהיו מחויבים לתכנית במשרה מלאה ושיובילו אותה אקדמית. לאחד מחברי הסגל המיועדים אמנם תואר ראשון בחומרים, אך ב-20 שנה האחרונות הוא עוסק באופטיקה וכלל לא בנושאי הנדסת חומרים. כמו כן על ראש התכנית המיועד להיות מועסק במוסד במשרה מלאה ולאור העובדה שמדובר בפתיחת תכנית חדשה לא ניתן להסתפק בראש תכנית המועסק ב - 50% משרה בלבד.
(3) כדי לשוות לתכנית ציביון של תכנית בהנדסה לעומת תכנית בכימיה/חומרים חסרים בתכנית קורסים מליבת התחום כגון: קורס באיפיון חומרים, תהליכי עיבוד של חומרים ובחירת חומרים כקורס נרחב. במתכונתה הנוכחית התכנית המוצעת מתאימה יותר לתואר "מדע חומרים וננוטכנולוגיה" כפי שכתבה גם הוועדה המקצועית.
3. לאור האמור, המועצה סבורה כי שם התכנית אינו הולם את תכניה ואת הסגל המוצע בה, הדבר משפיע גם על דמות הבוגר, שכן התכנית המוצעת על ידי האוניברסיטה אינה בעלת העומק הדרוש בתכניות להנדסה כדי להכשיר את הלומדים כבוגרים בהנדסת חומרים והדבר גם עולה מפרוטוקול הסנאט של האוניברסיטה לפיו הבסיס של שהסטודנטים יקבלו הוא בעיקרו כימיה.