19/12/23

המלצה על אי מתן אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית לחינוך אורנים לפתוח תכנית לתואר שני (M.Ed) עם תזה בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום 19.12.2023 החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות כדלקמן:
1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
2. לאמץ את דוח הוועדה המקצועית ולא לאשר למכללה האקדמית לחינוך אורנים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.Ed) עם תזה בחינוך לגיל הרך, זאת הואיל והתכנית אינה ברמה אקדמית נאותה, מהנימוקים שפורטו בדוח, ובפרט הנימוקים הבאים:
א. התכנית חסרה ליבה של חברי סגל בדרגות בכירות מתחום הגיל הרך, ובפרט בהתמחויות הנלמדות בתכנית – 'הכלה ושילוב' ו'שילוב הדרכה וניהול', בעלי ניסיון מחקרי רב עם מספר משמעותי של פרסומים עדכניים בכתבי עת שפיטים, כמצופה מתכנית מחקרית לתואר שני.
ב. במצבת מנחי התזות אין מספיק מנחים שהם חוקרים עם ניסיון בהדרכה מוכחת של תלמידי מחקר בתחום הגיל הרך ובהתמחויות הנלמדות בתכנית.
ג. השימוש בשפה האנגלית בתכנית נמוך יחסית ולא עומד במצופה מתכנית מחקרית.
ד. צריכים להיות תנאי קדם המבוססים על קורסים של שיטות מחקר וציוני הסמינריון.