19/12/23

המלצה על הסמכה זמנית לשלוש שנים לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בתולדות האומנות

בישיבתה ביום 19.12.23 החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה ואומנויות כדלקמן:
1. להודות לפרופ' לוינגר ולפרופ' קוחנל על חוות הדעת שהגישו.
2. להעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה זמנית (שנייה) לתקופה של 3 שנים (עד דצמבר 2026) להעניק תואר ראשון (B.A.) בתולדות האמנות במתכונת דו חוגית.
3. לקראת שלב ההסמכה, ולשם מעקב אחר ההערות שעלו בחוות דעתה של פרופ' קוחנל, וביניהן חיזוק מקצועות הליבה של הדיסציפלינה ״תולדות האמנות״ ואיוש סגל מתאים, יתבקש המוסד להעביר דוח התפתחות אודות התכנית והפעלתה.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות".