13/02/24

המלצה על הסמכה לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed) עם תזה בחינוך סביבתי

בישיבתה ביום 13.02.2024 החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות כדלקמן:
1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אלון אנגרט, על עבודתה ועל הדוח שהגישו.
2. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאומנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי.
3. המכללה תמשיך להקפיד על הזיקה של עבודות התזה לתחום החינוך הסביבתי.