13/02/24

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית רמת גן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בניהול טכנולוגיות מידע חדשניות

בישיבתה ביום 13.2.2024 אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, משפטים ותכניות רב תחומיות בנוגע לבקשת המכללה האקדמית רמת גן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בניהול טכנולוגיות מידע חדשניות, והיא מחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ' דפנה רבן וד"ר שחר רייכמן על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. לאשר למכללה האקדמית רמת גן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בניהול טכנולוגיות מידע חדשניות (Innovative Information Technology Management) ולרשום אליה תלמידים.
3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.A.) בניהול טכנולוגיות מידע חדשניות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת תכנית הלימודים לתואר M.B.A. "התמחות במערכות מידע" בקריה האקדמית אונו, בהתאם להתחייבות המוסד.
5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"ה וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
6. לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתכנית, יתבקש המוסד להעביר דוח התפתחות אודות התכנית והפעלתה הלכה למעשה.
7. כתנאי לפתיחת התכנית, ולא יאוחר מתאריך 1.5.2024, על המוסד לדווח לוועדת המשנה התחומית על רכישת מאגרי מידע המאפשרים עמידה במלוא ההתחייבויות של הסילבוסים.