19/12/23

המלצה על מתן הסמכה לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed) עם תזה בחינוך מתמטי לביה"ס היסודי

בישיבתה ביום 19.12.2023 החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות כדלקמן:
1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דוד בן חיים על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
2. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed) עם תזה בחינוך מתמטי לביה"ס היסודי.
3. כדי להעלות עוד את רמתה של התכנית, ממליצה הוועדה למכללה לשים דגש לנושאים הבאים:
א. להקפיד שכל חברי הסגל יהיו בדרגת מרצה לפחות, וזאת בהתאם להחלטת המל"ג בעניין תוכניות לתואר שני, ובפרט בתכנית לתואר שני עם תיזה מחקרית.
ב. להוסיף מנחה מהתחום של מחקר כמותי כדי להוסיף ביטוי לשיטות המחקר הכמותיות גם בתזות. כך גם לגבי מנחה מהתחום של מחקר איכותני.
ג. קיום סמינר מחלקתי שיפגיש את הסטודנטים עם סטודנטים ומרצים ממוסדות אחרים.
ד. הוספת חברים מהאוניברסיטאות לוועדת ההיגוי של התכנית.
ה. לקיים מבחן לבחינת רמת האנגלית כתנאי קבלה לתכנית המחקרית כדי להדגיש את חשיבות הרמה האקדמית בשפה האנגלית. לחילופין, לאמץ את המלצת המל"ג ללמד את אחד הקורסים של התוכנית באנגלית.
ו. לוודא כי הסגל המלמד בתכנית המחקרית פעיל מחקרית בתחום החינוך המתמטי.