20/12/23

המשך השתתפות ות"ת במימון קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי (GIF) באופן חד פעמי לשנת 2024

קרן גרמניה ישראל למחקר ופיתוח מדעי GIF (German-Israeli Foundation) הוקמה בשנת 1986 מתוקף הסכם שנחתם בין שרי המדע של גרמניה וישראל, מתוך מטרה לממן מענקי מחקר מדעי אזרחי . בין השנים 2011-2017 מצאה לנכון ות"ת להצטרף למתווה מאחר ומירב מקבלי המענקים של ה-GIF בארץ משתייכים למוסדות להשכלה גבוהה וכי 65% ממענקי הקרן מושקעים בארץ ואילו רק 35% בגרמניה, כך שלחוקרים הישראליים יש יתרון כלכלי משמעותי מכך. שת"פ עם גרמניה במסגרת ה-GIF מאפשר לחוקרים הישראליים נגישות למרכזי מחקר אירופאיים מתקדמים ביותר כגון  EMBL, DESYוכדומה. שיתופי פעולה בין לאומיים כמו אלו עם גרמניה נחשבים לגולת הכותרת בקשרי החוץ המדעיים שמקיימת מדינת ישראל.

לאחר סיום ההסכם האחרון, משנת 2018 נערכו דיונים רבים בהם נבחנו מספר אפשרויות שונות להבטחת תקציב הקרן, אך ההסכם טרם חודש בשל חוסר הסכמה בין המשרדים בדבר המתווה הרצוי ולפיכך סעיף ה- GIF שתקצבה ות"ת בסך של 3,665 אלפי ₪, הועבר משנה לשנה בהמתנה לחידוש ההסכם בנושא ה-GIF.

בישיבתה ביום 20.12.2023 דנה ות"ת בהצעה לאשר את השתתפות ות"ת במימון קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי (GIF). לאור חשיבות המשך קשרי מדע ומחקר ישראל-גרמניה, במיוחד בתקופה בה האקדמיה הישראלית נמצאת תחת מתקפה קשה בצל המצב הביטחוני, ולאור היתרונות הגלומים בפעילות הקרן בתמיכתה בחוקרים ישראלים ובקבוצות מחקר משותפות, וכל עוד אין מקור מימון אחר לשיתופי פעולה בין ישראל לגרמניה, אשרה ות"ת, באופן חד פעמי, תקציב כמפורט בהמשך. התקציב ישמש לצורך הפעלת הקולות הקוראים שיפורסמו בשנת תשפ"ד, אחד בתחומי ה-STEM והשני במדעי הרוח והחברה, כמפורט להלן:(1)  "Origin of structures in the universe from macroscopic to microscopic scales; (2)“Contestations over Memories and Identities" (פרוט באתר ה-GIF). תמיכת ות"ת לא תעלה על 4,000 אלפי ₪, שמקורם ביתרות התקציב בסעיף ה-GIF (סעיף 3.1.33 בתקציב ות"ת) והשלמה בסך 355 אלפי ₪ מהרזרבה. יובהר, כי תמיכה של ות"ת בקרן מחקר, מחייבת, ככל תמיכה אחרת של ות"ת, את אישורה בין היתר, לקריטריונים שישמשו לחלוקת התמיכה, והן לנהלי בחירת הזוכים ומעורבותה בתהליך., המשך תמיכת ות"ת לעניין זה בעתיד, תהה מותנית באישורי ות"ת והבטחת מעורבותה כמקובל.