13/02/24

הצעה לפרשנות המל"ג להגדרות הקבועות בחוקים שונים בהתייחס להמלצות מל"ג למינוי נציגים אקדמיים לגופים שונים

א. בישיבתה שהתקיימה בתאריך 13.2.2024, קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון בהמלצה שהגישה לה ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה, בדבר פרשנות המל"ג להגדרות הקבועות בחוקים שונים ("איש סגל אקדמי", "חבר סגל אקדמי", "אנשי אקדמיה", "בעל מעמד בדשה ההשכלה הגבוהה") בהתייחס להמלצות מל"ג למינוי נציגים אקדמיים לגופים שונים.

ב. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את ההמלצה של ועדת המשנה למדיניות אקדמית ומחליטה לאורה כי פרשנות המל"ג להגדרות הקבועות בחוקים שונים ("איש סגל אקדמי", "חבר סגל אקדמי", "אנשי אקדמיה", "בעל מעמד בדשה ההשכלה הגבוהה") בהתייחס להמלצות מל"ג למינוי נציגים אקדמיים לגופים שונים- תהא כלהלן:

1. "הסגל האקדמי הוא סגל המורים והחוקרים של המוסד המוכר להשכלה גבוהה, מדרגת מרצה ועד דרגת פרופסור מן המנין, המובילים את פעילותו האקדמית ובעלי מינוי בהווה כאנשי סגל בתקן באחד מהמסלולים המקובלים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. על כן, כאשר נדרשת המועצה להשכלה גבוהה בחוק למנות איש אקדמיה או איש סגל אקדמי או חבר סגל אקדמי או איש סגל אקדמי בכיר, או בעל מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, לגוף מסוים – תמנה המועצה חבר סגל אקדמי מכהן במוסד להשכלה גבוהה (וככל שנדרש בכיר- תמנה המועצה חבר סגל בכיר. הימצאות של חבר סגל אקדמי בשבתון, חופשת לידה, או חל"ת- תיחשב לסגל אקדמי פעיל (כל זמן שהתקן שמור במוסד).
2. למרות האמור לעיל, במקרים בהם מדובר בדרישה למינוי "איש אקדמיה" או "בעל מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה", ניתן למנות פרופ' מן המניין אמריטוס.

בנוסף, במצבים מיוחדים של תת ייצוג באוכלוסיות מיוחדות שנדרש מינוי שלהן לפי החוק, ולא ניתן למצוא מועמד מתאים יותר כאמור, ומדובר בדרישה למינוי "איש אקדמיה" או "בעל מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה", (לאחר שנערכה פניה לאיתור מועמדים), ניתן יהיה להמליץ על מועמד שיש לו תואר ד"רPh.D. והוא בעל שיעור קומה ומוניטין מוכח בתחום אותו הוא אמור לייצג והכל תוך הנמקת התאמתו בהיבטים אלו."