13/11/18

הצעה לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ואופן עדכונם וגבייתם

בהתאם להוראות סעיף 17ב לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, ולאחר שקיימה התייעצות עם ארגון הסטודנטים הארצי היציג ועם המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם, ולאחר שבחנה את ההוראות הקיימות היום וסבירותן, ובהמשך לאישור המלצת ות"ת בנושא מיום 31.10.18, בישיבתה ביום ה'בכסלו תשע"ט (13.11.2018) מחליטה מל"ג על העקרונות שלהלן לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים [1] במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ובדבר אופן עדכונם וגבייתם:

א.         תשלומי אבטחה ורווחה

א.1. גובה התשלומים:

אבטחה:  הגבייה עבור אבטחה תהיה לפי עלויות בפועל ולא יותר מ- 500 ₪ לסטודנט.

דמי רווחה: ניתן לגבות עד 250 ש"ח לסטודנט עבור פעילויות המוסד בנושא רווחה ככל שהן מתקיימות במוסד. בנוסף, על המוסד לגבות ולהעביר לאגודת הסטודנטים סכום שבין 100-300 ש"ח לסטודנט אשר ישמש לטובת פעילויות אגודת הסטודנטים.

באחריותו של המוסד לדאוג לכך שהסכום המקסימאלי שייגבה בעבור רווחה יהיה בגובה אשר בצירוף עלויות האבטחה לא יחרוג מסך של 900 ₪ לסטודנט (ביטוחים נוספים מוחרגים מסכום זה).

מעבר לסכום זה (מעבר ל-900 ₪), ניתן לגבות על בסיס וולונטרי, תשלום בגין ביטוח בריאות (כגון ביטוח תאונות אישיות, ביטוח שיניים, ביטוח ספורטאים), לפי מחיר עלות.

מוסדות אשר עלויות האבטחה שלהם גבוהות באופן חריג בשל מיקום גיאוגרפי בו המצב הבטחוני מחייב דרישות ייחודיות של גורמי הביטחון המוסמכים, יוכלו להגיש בקשה למל"ג/ות"ת לאישור גביית תשלומי אבטחה גבוהים יותר בהתאם לעלויות האבטחה, על בסיס פירוט מלא של הוצאות בפועל בשלוש השנים הקודמות להגשת הבקשה. במסגרת בחינת הבקשה ייבחנו עלויות האבטחה בפועל, היכולת לבצע בהן התאמות וחסכון באמצעים טכנולוגיים ואחרים וסבירות הסכום לגבייה מהסטודנט ביחס לנורמה הקיימת במערכת.

דמי האבטחה יוצמדו לשכר המינימום בחודש יולי 2016 (המתפרסם ב 15 לחודש אוגוסט) למאבטחים וכן צווי הרחבה והסכמים קיבוציים ענפיים רלוונטיים ככל שישנם. ההצמדה  מחודש יוני 2016 תהיה בהתאם לשעור הממוצע של הוצאות השכר מתוך הוצאות האבטחה במוסדות (לדוגמא לפי אומדן 80%).

דמי הרווחה יוצמדו למדד המחירים לצרכן בחודש ינואר 2017 (המתפרסם ב 15 לחודש פברואר).

גובה הסכום שיועבר לאגודת הסטודנטים במסגרת הטווח שצוין ייקבע בהסכם חד/דו שנתי בין אגודת הסטודנטים לבין הנהלת המוסד, ויוצמד למדד המחירים לצרכן.

תמודד תקרת הסכום (900 ₪) לפי 50% הצמדה למדד המחירים לצרכן ו-50% הצמדה לשכר המינימום לעובדי שמירה ואבטחה.

בשנת היישום הראשונה של הכללים תיערך בקרה ע"י מינהל ות"ת/מל"ג, בפרט על גובה תשלומי האבטחה.

א.2. הליך קביעת התשלומים:

דמי רווחה  – דמי רווחה, לרבות  דמי חבר/ רווחה לאגודת הסטודנטים וביטוח, יהיו על בסיס וולונטרי  ועל פי הסכמים שייחתמו בין הנהלת אגודת הסטודנטים במוסד לבין הנהלת המוסד האקדמי ובלבד שלא תישלל זכותו היסודית של הסטודנט שלא להצטרף להסכמים אלה או לצאת מהם. במוסד בו לא קיימת אגודת סטודנטים מקומית, ההסדר ייחתם מול ארגון הסטודנטים הארצי היציג תוך התייעצות עם נציגות סטודנטים במוסד.

הסכם כאמור ייחתם לכל המאוחר עד לסוף חודש אפריל של השנה בה מסתיים ההסכם הקיים (כאמור בהסכם חד/דו שנתי), במקרה בו לא יגיעו הצדדים להסכמה עד מועד זה, יחולו הוראות ההסכם שמסתיים בהפחתת 5% הן מהסכום הכולל המועבר לאגודה והן מהסכום הכולל המועבר למוסד.  פעימות ומועדי העברת דמי הרווחה לאגודה יקבעו בהסכם.

לות"ת ולארגון הסטודנטים הארצי היציג תהיה אפשרות לקבל העתק של ההסכם שבין האגודה למוסד חתום על ידי שני הצדדים, על פי דרישה.

המוסדות וארגון הסטודנטים הארצי היציג יפרסמו באופן ברור לסטודנטים כי דמי הרווחה הינם וולונטריים (לרבות במידע הנלווה לשוברי  התשלום) מראש.

ב.         תשלומי חובה אחרים:

מומלץ בשלב זה לאמץ את ההוראות שנכללו בדו"ח הועדה בראשותו של השופט בדימוס יעקב מלץ בשינויים מסוימים בכל הקשור לתשלומי חובה כדלקמן:

נושאים שלא ניתן יהיה לגבות בגינם תשלום: סריקת מחברות, איחור בהגשת טופס שינויים ובחינה בקורסי פטור (פרק ח' סעיף 4); מעבר מחוג לחוג באותו מוסד יעשה ללא תוספת תשלום (סעיף ח' 3 לדו"ח מלץ).

תשלומי חובה:

  1. לימודי אנגלית כשפה זרה שאינם מזכים בנקודות זכות לתואר (סעיף ח' 2,א לדו"ח מלץ) קיימות שלוש רמות שכיחות של קורסים באנגלית כשפה זרה:
  • מתקדמים 2 (רמה 1) – הרמה הגבוהה המובילה לפטור
  • מתקדמים 1 (רמה 2)
  • טרום מתקדמים (רמה 3)

הקורס מתקדמים 2 (רמה 1), המתקיים בהיקף של 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד.

קורסים ברמות נמוכות יותר חייבים בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד. מחיר כל קורס כזה המתקיים בהיקף של 4 שעות שבועיות סמסטריאליות לא יעלה 15% משכר הלימוד השנתי, להוציא קורסים המתקיימים בקיץ.

  1. סיורים לימודיים כחלק מתוכנית הלימודים (סעיף ח' 2,ב לדו"ח מלץ) – בסיורים לימודיים המתקיימים במסגרת קורסי חובה יגבה תשלום רק עבור ארוחות במחירי עלות. בקורסי רשות יגבה תשלום רק עבור לינה, הוצאות נסיעה וארוחות – במחירי עלות. התשלומים האמורים יובאו לידיעת הסטודנטים מראש בטרם ההרשמה לקורסים.
  2. בחינת פטור מקורס המהווה תנאי להשתתפות בלימודים מתקדמים – (סעיף ח' 2,ג לדו"ח מלץ)-  ניתן לגבות תשלום של 54 ₪ (במחירי יולי 1995).  מחיר זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן אחת לשנה על בסיס מדד חודש אוקטובר (המתפרסם במחצית חודש נובמבר). למען הסר ספק, לא יגבה תשלום נוסף עבור קורסים נוספים המהווים דרישה לצורך פטור והנחוצים כדי להשתלב בלימודים.
  3. אישורים – כלל האישורים אשר מנפיק מוסד לסטודנט יינתנו בפעם ראשונה ללא עלות, עד 3 עותקים, כולל אישורים באנגלית, ובכל מקרה מוסד יהיה רשאי להגיע להסדר אחר, שקול או מיטיב עם הסטודנט, עם אגודת הסטודנטים, אישורים נוספים יינתנו במחירי עלות.
  4. קנסות – המוסדות יגדירו מראש את העקרונות והסכומים לגביית קנסות, תוך בחינות סבירותם. המוסדות יפרסמו תשלומים אלה מראש לסטודנטים.
  5. עמלת אשראי –המוסדות יהיו רשאים לגבות עמלת אשראי כפי שמחויב על ידי חברת האשראי ובלבד שלסטודנט קיימת אפשרות תשלום נוספות שאינן דורשות תוספת תשלום או עמלה. הוראה זו לא נכללה בדו"ח מלץ

ג.          תשלומי רשות אחרים:

תשלומי רשות (סעיף ח' 5)  – המוסד יוכל להציע לסטודנטים שירותי רשות  נוספים, שאינם עבור הוראה אקדמית  )שירות בסיסי המתחייב מהותית לצורך הוראה אקדמי(, אשר התשלום בגינם ישקף ככל הניתן מחיר עלות, ובלבד שלא תישלל זכותו של הסטודנט שלא להצטרף לשירות משירותים אלה, כולם או חלקם מראש

תקודם הצעה לתיקון מועד התחולה כך שמועד החובה להחלת הכללים תהיה החל משנה"ל תש"פ.

[1] תשלומים נלווים הינם כל תשלום נוסף על שכר לימוד ודמי הרישום שאינו בעד הוראה אקדמית, ובכלל זה דמי רווחה ודמי אבטחה..