15/03/23

הצעה לשינוי מתכונת בתכניות הלימודים במדעי התזונה – תכנית ארבע שנתית

בהמשך להחלטת ות"ת הקודמת מיום 21.9.2022 בנושא שינוי מתכונת תכניות הלימודים במדעי התזונה - תכנית ארבע שנתית[1], ולנוכח הגידול המשמעותי במספר הסטודנטים לתזונה בשנים האחרונות וחוסר ההלימה בין מקומות ההתנסות הקיימים למספר הסטודנטים המסיימים את הלימודים, דנה ות"ת בישיבתה ביום 15.03.2023 בנושאים שתחת אחריותה, בהמלצת הצוות המקצועי[2] בדבר ההפחתה הנדרשת במספר הסטודנטים בתכניות לימודים במדעי התזונה והיא ממליצה למל"ג, כלהלן[3]:

1. להודות לצוות המקצועי על עבודתו ועל הדוח.

2. לאשר בהיבטים התכנוניים והתקציביים כי החל בשנה"ל תשפ"ה יפעלו תכניות הלימודים במדעי התזונה במתכונת ארבע שנתית[4] ויכללו את שעות ההכשרה המעשית.

3. כפועל יוצא מכך, על המוסדות להציג את הנספח להסכם עם כל מקומות ההכשרה המעשית בתכנית וכן את ההתחייבות החתומה כלפי המל"ג.

4. במצב היציב של התכנית הארבע שנתית בהפעלה מלאה, המוסדות להשכלה גבוהה יתאימו את מספר המתקבלים למספר המקומות להכשרה ויעדכנו את ות"ת/מל"ג. בכל הנוגע לשיבוץ הסטודנטים במקומות ההתנסות, יתקיים מבעוד מועד ולאורך כל שנות הלימוד של התואר, תיאום בין החוגים למדעי התזונה במוסדות להשכלה גבוהה לבין מקומות ההכשרה המעשית (הנמצאים באחריות משרד הבריאות).

המהלך לשינוי המתכונת מותנה בשיתוף פעולה מלא של אגף התזונה במשרד הבריאות עם המוסדות האקדמיים בכל הנוגע להעברת האחריות על השיבוץ למקומות ההתנסות ממשרד הבריאות למוסדות להשכלה גבוהה.

בהתאם לכך ות"ת רושמת לפניה את התחייבות משרד הבריאות המצ"ב להחלטה:

  • לבנות וללוות בארבע השנים הראשונות להפעלת הרפורמה, תכנית הכשרה לכל מוסד אקדמי לפי אחת מן האופציות המפורטות בטבלאות מספר 3,4 (שבנספח לדוח הצוות), כך שכל הסטודנטים באותו מוסד יצאו להכשרה המעשית באותו סמסטר.
  • להעסיק החל משנה"ל תשפ"ה במהלך ארבע שנים ועד יישום השינוי במלואו, תזונאית אשר תשמש כרכזת הכשרה, כדי לסייע למוסדות בביצוע השינוי וההעברה למתכונת החדשה.
  • להקצות את התקציב הנדרש למקומות ההכשרה, זאת לצורך הגדלת מצבת התקינה הן בבתי חולים והן בבריאות הציבור, והוספת תקנים נוספים לתזונאים ביחס לכמות הסטודנטים, שיהיו מעורבים בביצוע ההכשרה/ או חלופה אחרת, דבר שיביא להפחתת מספר הבוגרים הממתינים להכשרה מעשית.
  • לבצע מידי תקופה ובהתאם לצורך מיפוי של מקומות ההתנסות הראויים והזמינים בתחום התזונה ולהעביר את הנתונים לוות"ת ולמל"ג, על מנת לאפשר לוות"ת ולמל"ג לבחון מפעם לפעם ובהתאם לנדרש את מספרי הסטודנטים בתכניות התזונה השונות.

6. בהתאם לנתונים שהתקבלו ממשרד הבריאות, לרשות הסטודנטים עומדים כיום סך של 286 מקומות התנסות בכל שנה, ומספר הממתינים נכון להיום לשיבוץ למקומות ההתנסות עומד על כ-90. לפיכך, ובהמשך לנתונים שהועברו על ידי מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות, ולאחר שעיינה בתגובות המוסדות מחליטה ות"ת:

  • בשל הצורך לשבץ בשנים הקרובות את הסטודנטים הללו, ועל מנת להתכנס למספר המקומות הקיימים, יוגבל החל בשנה"ל תשפ"ה ועד שנה"ל תשפ"ז (כולל) מספר הסטודנטים המתקבלים לשנה א' בתזונה. ההגבלה תיעשה באופן שמספר הסטודנטים יופחת בכ- 15% מממוצע הסטודנטים בשנה א' בארבע השנים האחרונות בכל אחד מהחוגים. להלן מספר הסטודנט שיוכלו המוסדות לקבל: האוניברסיטה העברית - 84 סטודנטים, אוניברסיטת אריאל – 30 סטודנטים, המכללה האקדמית תל חי - 58 סטודנטים, המרכז האקדמי פרס - 85 סטודנטים, והמכללה האקדמית אשקלון - 29 סטודנטים. למען הסר ספק, המוסדות לא יתוקצבו על מספר סטודנטים מעבר למכסה.
  • הארכת התכנית מ-3 שנים ל-4 שנים, תביא להגדלת מספר הלומדים במוסדות (החל מבעוד 3 שנים) ולפיכך יידרש מענה לכך במכסות המתוקצבות של הסטודנטים. ככל שיתברר שהמכסות הקיימות של המוסדות לא יאפשרו להכיל גידול זה, פרמטר זה ייבחן לקראת הקצאת המכסות במסגרת התכנית הרב שנתית הנוכחית.
  • לא לאפשר פתיחת תכניות לימודים חדשות בתחום זה בתכנית הרב שנתית הנוכחית (תשפ"ג-תשפ"ח).
  • ככל שהמוסדות הרלוונטיים יגישו בקשות לפתיחת תכניות בתזונה לאוכלוסייה החרדית במהלך התר"ש הנוכחית (תשפ"ג-תשפ"ח), מספר הסטודנטים שילמדו בתכניות אלו יהיו מתוך המכסה המאושרת למוסד בלבד.
  • במהלך תשפ"ז יבחן מחדש נושא הגבלת מספר הסטודנטים בתיאום עם משרד הבריאות, בהתאם למצאי מקומות ההתנסות וצרכי מערכת הבריאות ובמידת הצורך יובא שוב לדיון בוות"ת ובמל"ג.

[1] החלטה זו מבוססת על הצעה שגובשה ע"י צוות מקצועי שכלל נציגים ממשרד הבריאות, מומחים בתחום התזונה מקרב המוסדות להשכלה גבוהה ונציגים ממנהל המל"ג, ומסתמכת על חוות דעת האגפים הרלוונטיים בוות"ת.

[2] המלצת הצוות המקצועי על הגבלת מספרי הסטודנטים בחוגים לתזונה מבוססת על נתוני משרד הבריאות והיא חלק בלתי נפרד משינוי מתכונת הלימודים במדעי התזונה ומעבר לתכנית ארבע שנתית.

[3] החלטה זו באה במקום החלטת ות"ת מיום 21.9.2022.

[4] הצעה למבנה תכנית לימודים אחיד לתואר ראשון במדעי התזונה לכלל המוסדות, אשר משולבת בו הכשרה מעשית מצורפת כנספח 1 למסמך זה. למותר לציין  כי לכל מוסד יש את החופש האקדמי בבניית סילביי הקורסים.