14/02/17

סוגיית קביעת תנאי קבלה על ידי המועצה להשכלה גבוהה בעקבות פניית ול"מ – החלטת מל"ג מיום 14.2.2017 (עדכון החלטת מל"ג מיום 13.12.2016)

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את נוסח החלטתה שהתקבלה ביום 13.12.2016 בסוגית קביעת תנאי קבלה על ידי המל"ג, כלהלן:

1. ככלל, סבורה המועצה להשכלה גבוהה כי האחריות על שמירת הרמה האקדמית, הכוללת תנאי קבלה ראויים לתוכניות הלימודים השונות, נתונה בידי המוסדות להשכלה גבוהה.

2. יחד עם זאת, בכוונת המועצה להשכלה גבוהה לקבוע, בהתאם לשיקול דעתה, תנאי קבלה מינימאליים רוחביים בתחומים מסוימים לצורך הבטחת רמה מדעית נאותה, אשר יפורסמו ויחולו על כלל המוסדות. במהלך שנת הלימודים הנוכחית, המל"ג תקבע, לפי המלצת ועדת המשנה להכרה הסמכה ורישוי, לו"ז וסדרי עדיפויות לתהליך קביעת התנאים כאמור. התנאים שיקבעו יחולו על כלל תוכניות הלימודים המתקיימות כיום במוסדות להשכלה גבוהה ויחליפו את תנאי הקבלה הפרטניים.

3. במסגרת החופש האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה ואחריותם לשמירת הרמה האקדמית, שמורה להם הזכות לדרוש תנאי סף מחמירים מאלה שתקבע המל״ג.