03/08/22

התקשרות עם גורם מפעיל לצורך הפעלת תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" של הות"ת

  1. בהמשך להחלטתה מיום 17.2.2021 על הרחבה והארכת תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת בתקציב חד פעמי של 30 מלש"ח, ולהחלטתה כי החל משנה"ל תשפ"ג, התוכנית לא תופעל עוד במתכונת של "מיזם משותף", אלא כתכנית תמיכה של ות"ת שבמסגרתה הות"ת תחליט על מתן המעטפת המקצועית להפעלת התכנית במוסדות, באופן שתמצא לנכון, ולאור העובדה כי המוסדות אינם בשלים להפעלת המערכים באופן עצמאי ונדרש גורם מפעיל, ולאור העובדה כי התקציב המקסימלי למוסדות על פי המודל המקורי משאיר יתרה של 5 מלש"ח, מחליטה ות"ת כי התכנית תופעל בשנה"ל תשפ"ג-תשפ"ד באמצעות גורם מפעיל שייבחר לצורך כך ע"י ועדת המכרזים של המל"ג/ות"ת.
  2. מתוך סך התקציב הכולל של התכנית ישולם לגורם המפעיל עד 2.5 מלש"ח לכל שנת פעילות וסה"כ עד 5 מלש"ח לכל התקופה (היינו שנתיים).
  3. הפעלת התכנית ומתן מעטפת תכלול בין היתר, את השירותים הבאים: ריכוז כל הצעות ובקשות המוסדות, פיקוח, ובקרה של התכניות אשר יאושרו להפעלה במוסדות, סיוע באיתור וגיוס ארגונים חונכים איכותיים; קשר רציף עם הארגונים החונכים ועם הגורמים הרלוונטיים בהם, הכולל כיסוי ביטוחי לארגונים; הכשרה מקצועית וליווי של סגל המערך המוסדי, בכל הנוגע לגיוס וליווי הסטודנטים והארגונים החונכים, להיכרות עם עולם התעסוקה ולתוכן הקורס המומלץ; לומדות וכלי הדרכה לשימוש האקדמיות והסטודנטים; מערכת מידע לניהול תהליך הרישום, שיבוץ ומעקב אחר ההתנסות בשוק התעסוקה.