15/03/23

ועדת שיפוט מלגות אלון לקליטת סגל מצטיין בתחום מדעי החיים

1. ות"ת מאשרת את הרכב ועדת השיפוט של תכנית מלגות אלון לקליטת סגל מצטיין בתחום מדעי החיים כלהלן:

• פרופ' מיכל נאמן, ביולוגיה, מכון ויצמן - יו"ר
• פרופ' פואד פארס, ביולוגיה, אונ' חיפה, חבר מל"ג,
• פרופ' ליטל אלפונטה, ביוכימיה, אונ' בן-גוריון
• פרופ' חיים כהן, גנטיקה וביולוגיה מולקולרית, אונ' בר-אילן
• פרופ' עודד בז'ה, ביולוגיה, הטכניון
• פרופ' שלמה וגנר, נוירוביולוגיה של התנהגות חברתית וזיכרון, אונ' חיפה
• פרופ' שאול ילובסקי, ביולוגיה מולקולרית של צמחים, אוניברסיטת תל-אביב
• פרופ' יהודית ברגמן, ביולוגיה התפתחותית, האונ' העברית
• פרופ' ענת ברנע, זואולוגיה, האונ' הפתוחה
• פרופ' טובית רוזנצוויג, המחלקה לביולוגיה מולקולרית, הפקולטה לרפואה, אונ' אריאל

2. הוועדות תפעלנה בהתאם להחלטות הות"ת ולנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת החלטת מועצה מישיבתה ביום 12.2.2019 אשר עודכנה ב-6.7.22.