15/03/23

ועדת שיפוט מלגות הצטיינות לחברה החרדית

1. ות"ת מאשרת את הרכב ועדת השיפוט של תכניות מלגות ההצטיינות לבני החברה החרדית:
• פרופ' יוסי רוזנוקס, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אונ' תל-אביב, חבר מל"ג, יו"ר הוועדה
• פרופ' שולמית לבנברג, נוירוביולוגיה, הטכניון,
• פרופ' אורית שפי, נוירו-הנדסה, אונ' בר-אילן
• פרופ' לאה ויטנברג, גיאוגרפיה, אונ' חיפה
• פרופ' שלום צדיק, מחשבת ישראל, אונ' בן-גוריון

2. הוועדה תפעל בהתאם להחלטות הות"ת ולנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת החלטת מועצה מישיבתה ביום 12.2.2019 אשר עודכנה ב-6.7.22.