15/03/23

ועדת שיפוט מלגת אלון לקליטת סגל מצטיין בתחום מדעים מדויקים והנדסה

1. ות"ת מאשרת את הרכב ועדת השיפוט של תכנית מלגות אלון לקליטת סגל מצטיין בתחום המדעים המדויקים וההנדסה כלהלן:
• פרופ' אפרת שמשוני, פיזיקה, אונ' בר-אילן - יו"ר
• פרופ' אהוד הימן, הנדסת חשמל, אונ' תל-אביב
• פרופ' רבקה גילת, הנדסה אזרחית, אונ' אריאל
• פרופ' יהונתן גרנות, פיסיקה ומתמטיקה, האונ' הפתוחה
• פרופ' רפאל יוסטר, מתמטיקה, אונ' חיפה
• פרופ' שחר קוטינסקי, הנדסת מחשבים, האקדמיה הצעירה, הטכניון
• פרופ' יונינה אלדר, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מכון ויצמן
• פרופ' ברכה שפירא, מערכות מידע, אונ' בן-גוריון
• פרופ' אורי רביב, כימיה, האונ' העברית

2. הוועדות תפעלנה בהתאם להחלטות הות"ת ולנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת החלטת מועצה מישיבתה ביום 12.2.2019 אשר עודכנה ב-6.7.22.