24/01/24

חידוש הסכם החברות בגלאי ATLAS ב-CERN לשנים 2028-2024

בהמשך לנתונים שהוצגו בפניה, ולאור המחויבות לשלב ב' של שדרוג גלאי ה-ATLAS ב-CERN, אשר צפויה להסתיים ב-2028 (וזאת בהתאם להחלטת ות"ת מיום 16.12.2018), ובהסתמך על המלצת הוועדה לאנרגיות גבוהות אשר מונתה ע"י ממשלת ישראל לשמש כגוף האחראי על חתימת ההסכם עם CERN בשם מדינת ישראל, מחליטה ות"ת להמשיך את מימון דמי החבר של ישראל בגלאי ATLAS בגובה של עד 280 אלף פרנק שוויצרי בשנה, לשנים 2028-2024.

יודגש, כי גובה דמי החבר תלוי בשיעור החוקרים האקדמיים הפעילים מישראל בסך החוקרים האקדמיים הפעילים ב-ATLAS ולפיכך, ככל שבמהלך תקופת ההסכם ישתנה השיעור באופן שיגרום לשינויים שמעבר ל-15% בתקציב, יובא הדבר בפני ות"ת.