06/04/21

יישום המתווה שנקבע להכשרה להוראה לחוג לחינוך ליסודי (א'-ו') – בהמשך להחלטת המתווים בהוראה מיום 23.2.2021 – המלצת צוות היישום של החלטת המתווים בהוראה

בישיבתה ביום כ"ד בניסן תשפ"א (6.4.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. בהחלטת מל"ג מיום 23.2.2021 בנושא "דו"ח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" נקבע כי על המוסדות לקיים את תוכניות להכשרה להוראה בהתאם לעולה מהדו"ח וזאת לא יאוחר משלוש שנים ממועד קבלת ההחלטה במל"ג.
  2. אחד החידושים במתווה הינו החוג לחינוך ליסודי (30 ש"ש) המכשיר מורים מחנכים לבית הספר היסודי. במטרה לפשט את ההליכים לאישור החוג לחינוך ליסודי, במכללות המקיימות כבר כיום באישור המל"ג הכשרת מורים במסלול היסודי, ועל מנת לתת מענה לאפשרות ליישם את מתכונת הלימודים החדשה החל משנה"ל תשפ"ב, החליטה מל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לרוח וחינוך בנושא מיום 6.4.2021 ולאשר מתווה הדרגתי למעבר למתכונת החדשה והסמכת המוסדות להעניק את התואר החדש כלהלן:

א.      מתן אישור לפרסום ורישום סטודנטים לחוג לחינוך ליסודי  במסגרת החלטה זו יהיה רק במכללות האקדמיות לחינוך המקיימות כבר כיום באישור המל"ג הכשרת מורים במסלול היסודי (א'-ו').

ב.      מוסד שיבקש לקיים את לימודי החוג כאמור יודיע על כך למל"ג טרם פתיחתו.  תנאי לפתיחת התוכנית הנו קבלת הצהרה חתומה לפיה המוסד מיישם את התנאים שנקבעו במסגרת דו"ח הוועדה, דהיינו תוכנית הלימודים תפעל לפי המתווה החדש, ואישור הצוות המקצועי לקבלת הנדרש ולפתיחת התוכנית. על תוכניות הלימודים שייפתחו במסגרת זאת לעמוד בכל התנאים שנקבעו בנושא בדו"ח הוועדה (פרק 7.2 מסלול ביה"ס היסודי) וזאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום 23.2.2021.

ג.       בחלוף שנתיים, במסגרת בחינת יישום המתווים, המוסדות יתבקשו  להגיש דיווח מפורט אודות התוכנית לחינוך ליסודי שנפתחה במוסד ויצרפו חוות דעת אקדמית מסוקר מומחה מחוץ למוסד, שהוא בעל מעמד אקדמי בכיר בתחום החינוך ליסודי, התומכת בהתאמת החוג לדרישות שנקבעו במתווה.

ד.      המל"ג, באמצעות ועדת המשנה התחומית לרוח וחינוך ועל בסיס המלצות צוות היישום שהוקם בעקבות החלטת המתווים, תערוך בדיקה מדגמית של תוכניות הלימודים שנפתחו במוסדות. תנאי למתן הסמכה להעניק את התואר בחוג בחינוך ליסודי, יהיה עמידה בתנאים שנקבעו במתווה.