01/08/23

יישום הרפורמה הטרום אקדמית במכינות – החלטת מל"ג מיום 01.08.2023 (עדכון החלטת מל"ג מיום 26.5.2020, מיום 21.12.2021, ומיום 17.1.2023)

בישיבתה ביום 17.1.2023 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה והיא מחליטה לעדכן את החלטת המל"ג מיום 26.5.2020 בדבר יישום הרפורמה הטרום אקדמית במכינות. זאת בהמשך לעדכון ההחלטה מיום ה-21.12.2021:

1. להודות לחברי ועדות המומחים התחומיות ולחברי ועדת המומחים העליונה על עבודתם המאומצת.

2. בהמשך להחלטת המל"ג מיום 9.8.2016 בנושא: 'מעבר המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת/מל"ג' והעקרונות הכלולים בה, לאמץ את המלצת ועדת המומחים העליונה לעניין המכינות לרבות דוחות ועדות המומחים התחומיות בחמשת תחומי הליבה: מתמטיקה, אנגלית, מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות, פיזיקה, כימיה ומדעי המחשב, ואת עקרונות הרוחב המהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו, בנושאים: אורך המסלול הייעודי השנתי, מסלול ייעודי סמסטריאלי, מסלול קדם ייעודי, פרופיל אקדמי של סגל המכינה, תנאי קבלה, הערכת הישגים והכרה בנקודות זכות בגין לימודים במכינה (כמפורט בנספח א').

3. ככלל, תכני הלימוד במסלולים השונים במכינה יהיו כמפורט בפרשיות הלימוד המצורפות בנספחים ב'-ז'.

4. בהמשך ליישום החלטת המל"ג מיום 9.8.2016, יישום פרטי הרפורמה הטרום אקדמית במכינות, כאמור בהחלטה זו, תוחל על כלל המכינות החל משנת הלימודים תשפ"ג[1].

5. החל בתשפ"ד, תערוך המל"ג בדיקה מדגמית של תוכניות הלימודים המתקיימות במכינות בהתאם לרפורמה. תנאי לתקצוב המכינות, יהיה עמידה ברפורמה כאמור.

6. בהתאם לכללי המועצה להשכלה גבוהה, (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), התשל"ג-1972, המועצה רואה במכינות הייעודיות השנתיות ובמכינה הייעודית הסמסטריאלית שתתקיימנה בהתאם לעקרונות ולדוחות אלה, כתחליף לתעודת הבגרות לצורך קבלה למוסדות להשכלה גבוהה.

7. מל"ג מבקשת מוועדת המומחים העליונה לבחון, לאחר יישום הרפורמה הלכה למעשה, האם נדרשים תכנים נוספים עבור אוכלוסיות מיוחדות כגון: ערבים, בדואים, עולים חדשים וחרדים, הדורשות התאמה על מנת שיוכלו לסיים ברמה הנדרשת ולהביא המלצותיה.

 

[1] החלטת מל"ג מס 1638/13 מיום 6.4.2021 בעניין דחיית יישום הרפורמה הטרום-אקדמית במכינות בשנה.