19/12/23

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע להערכת איכות תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום 19.12.23 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה להערכת איכות בנוגע לדוח הסוקר בנושא הערכת איכות תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה.
בהמשך לממצאים וההמלצות שעלו מדוח הסוקר, ולאחר קבלת חוות דעתו על התייחסות המכללה לדוח בכתב, מחליטה המל"ג כדלקמן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' שאול פוקס על בדיקת הדיווח שהגישה המכללה האקדמית נתניה ומתן חוות דעתה.
2. המועצה מצאה כי המוסד פעל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
3. המועצה ממליצה למוסד להמשיך לפעול לגיוס אנשי סגל ראויים על מנת להמשיך ולשפר את איכות התכנית.
4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.