19/12/23

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנוגע להערכת איכות תכנית הלימודים לתואר שני בהתנהגות ארגונית במכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום 19.12.23 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה להערכת איכות בנוגע לדוח הסוקר בנושא הערכת איכות תוכנית הלימודים לתואר שני בהתנהגות ארגונית במכללה האקדמית נתניה.

בהמשך לממצאים וההמלצות שעלו מדוח הסוקר, ולאחר קבלת התייחסות המכללה בכתב, סבורה המועצה להשכלה גבוהה כי תשובת המכללה עדיין אינה מספקת, והיא רואה בחומרה את אי עמידתה של המכללה בהחלטות מל"ג, ומחליטה כדלקמן:

1. המל"ג מבקשת להודות לסוקר פרופ' שאול פוקס על בדיקת הדיווח שהגישה המכללה האקדמית נתניה ומתן המלצותיו לגבי תוכנית הלימודים לתואר שני בהתנהגות ארגונית.
2. לרשום בפניה כי זהו המעקב הרביעי אשר מתקיים בנושא שבנדון ובמהלך המעקב חזרו ונשנו חלק מההערות והממצאים אשר עלו גם במעקבים הקודמים.
3. בהחלטת מל"ג מישיבתה ביום 12.9.23 נקבע, בין היתר, כי:
• על מנת לשפר את איכות המרצים בתוכנית על המכללה לגייס שני חברי סגל נוספים החוקרים ומפרסמים בתחומי ההתנהגות הארגונית. יש לדווח לאגף להערכת איכות על יישום המלצה זו עד ליום ה-1.6.24. לדיווח זה יש לצרף את קורות החיים של חברי הסגל, טבלת סגל מעודכנת ורשימת הקורסים שהם צפויים ללמד בשנה"ל תשפ"ה.
• על המכללה לגוון ולהעשיר את תוכנית הלימודים בקורסים נוספים בתחומי פיתוח מיומנויות ניהול, ניהול משא ומתן, אסטרטגית תגמולים ונושאים נוספים הרלוונטיים להתנהגות ארגונית. את הקורסים הללו יש להוסיף כבר לתוכנית הלימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ד. יש לדווח לאגף להערכת איכות על יישום המלצה זו עד ליום ה-1.1.24.
4. בנוסף, המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להעביר את דיווחי המכללה לבחינת צוות של 2 סוקרים וחוות דעתם בנושא תובא בפני ועדת המשנה להערכת איכות.
5. במידה והמכללה לא תיישם את החלטת מל"ג מספטמבר במלואה, לא תאושר למכללה פתיחת מחזורי לימוד חדשים לתוכנית הלימודים לתואר שני בהתנהגות ארגונית, זאת לפי נוהל המעקבים מיום ה-12.9.23 אשר הובא לידיעת ראשי המכללה.
6. כאמור, רישום סטודנטים חדשים לשנת הלימודים תשפ"ה ואילך לתוכנית הלימודים לתואר שני בהתנהגות ארגונית במכללה האקדמית נתניה הותנתה באישור המל"ג ובכך שהמוסד יציג את יישום החלטת המל"ג מיום ה-12.9.23.