19/12/23

מעקב יישום החלטות מל"ג בתחום האדריכלות

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 19.12.2023 ביישום החלטות המל"ג בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות באדריכלות, והיא מאמצת את המלצת ועדת המשנה ומחליטה כלהלן:

כללי
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לסוקרים על בדיקת דיווחי המוסדות ומתן חוות דעתם.
2. בהמשך לאמור בהחלטת מל"ג מיום 28.9.2022, המועצה להשכלה גבוהה תקיים מפגש בין ראשי המחלקות באדריכלות לדיון בהמלצות הרוחביות של הוועדה הבינלאומית, ובעיקר בהגדרת המחקר, היצירה ואופן הערכתם בתחום האדריכלות.

אוניברסיטת תל אביב
3. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אלסנדרה בטיסטי על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן חוות דעתה.
4. הסוקרת התרשמה שהחלטות המל"ג יושמו באופן חלקי, אך ניכר שיפור ברוב התחומים.
5. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדוח המעקב של המוסד ולדווח לה בפירוט אודות יישום הסעיפים הבאים, עד לתאריך 31.12.2024:
א. הצגת תכנית הכוללת לוח זמנים להשלמת הבנייה והמעבר לבניין החדש לאדריכלות, וכן תיאור שיפוץ התשתיות הקיימות עד המעבר. על התכנית לכלול פירוט של פריסת שנות הלימודים השונות בקמפוס, משרדים עבור הסגל, תנאי הלימוד והציוד בחדרי הסטודיו ובסדנאות. התשתיות הקיימות יבדקו על ידי סוקר מומחה במידת הצורך.
ב. פירוט עבודת צוות ההיגוי והתכנית האסטרטגית לגבי מחקר בתחום האדריכלות, יישומו והערכתו בבית הספר, כולל קריטריונים להערכת המחקר וקידום סגל בהתאם.

הטכניון
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אלסנדרה בטיסטי על בדיקת הדיווח שהגיש הטכניון ומתן חוות דעתה.
2. הסוקרת התרשמה שרוב החלטות המל"ג יושמו באופן מלא, אך נדרשת תשומת לב לנושאים שטופלו באופן חלקי או כלל לא טופלו.
3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדוח המעקב של המוסד ולדווח לה בפירוט אודות יישום הסעיפים הבאים, עד לתאריך 31.12.2024:
א. הצגת תכנית הכוללת לוח זמנים לשדרוג מקיף של התשתיות הקיימות עבור המחלקה. על התכנית לכלול פירוט של פריסת שנות הלימודים השונות בקמפוס(ים), תנאי הלימוד והציוד בחדרי הסטודיו ובסדנאות, סביבת עבודה ראויה לסגל מן החוץ ולדוקטורנטים. אם ישנן תכניות לבניין עתידי עבור הפקולטה, יש להציג אותן. התשתיות הקיימות יבדקו על ידי סוקר מומחה במידת הצורך.
ב. פירוט הרכב הסגל והסטודנטים בתכנית מבחינת מגוון ומגדר, ותיאור פעולות ויעדים מדידים לצמצום הפערים וייצוג הולם למגוון החברתי.

המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אלסנדרה בטיסטי על בדיקת הדיווח שהגיש המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה ומתן חוות דעתה.
2. הסוקרת התרשמה שרוב החלטות המל"ג יושמו באופן מלא או חלקי וניכר שיפור. כיוון שצפוי איחוד עם אוניברסיטת חיפה יש לבחון את יישום ההחלטות שנית לאחר האיחוד.
3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדוח המעקב של המוסד ולדווח לה בפירוט אודות יישום הסעיפים הבאים, עד לתאריך 31.12.2024:
א. הצגת תכנית הכוללת לוח זמנים לשדרוג מקיף של התשתיות הקיימות עבור המחלקה. התשתיות הקיימות יבדקו על ידי סוקר מומחה במידת הצורך.
ב. תיאור הסגל הנדרש בתכנית כדי להתאים למטרותיה, פירוט הרכב הסגל ותיאור פעולות לצמצום עומס ההוראה, וגיוון הרכב הסגל.