20/12/23

עדכון החלטה – תכנית ות"ת לעידוד אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות לקליטת רופאים-חוקרים במינוי כפול אוניברסיטאי/בית-חולים

בהמשך לבקשה של גוף פילנתרופי לממן ביחד עם ות"ת את התכנית לקליטת רופאים-חוקרים במינוי כפול באמצעות מיזם משותף עם ות"ת, מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 31.5.2023 כך שבמקום לדרוש מימון תואם מהמוסדות, תתקצב ות"ת את התכנית במיזם משותף עם גוף פילנטרופי, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים של המל"ג, ובחלוקה שווה בין ות"ת ובין הגוף הפילנטרופי, בהיקף של 93.8 מלש"ח למשך שלושה מחזורים עם אופציית הארכה לשני מחזורים נוספים.

עקב כך, תעודכן החלטת ות"ת מיום 31.5.2023 כדלקמן (השינויים מודגשים ומובא ההסבר לשינוי):

1. בגוף ההחלטה, לפני "תנאי הסף" ירשם כדלקמן: "ות"ת, תתקצב במיזם משותף עם גוף פילנטרופי, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים של המל"ג, ובחלוקה שווה בין ות"ת ובין הגוף הפילנטרופי, את התכנית לקליטת רופאים-חוקרים במינוי כפול אוניברסיטאי/בית חולים בהיקף של 93.8 מלש"ח". השינוי נובע מכך שלאור הויתור על דרישת המימון התואם מהמוסדות, גדל תקציב התכנית פי 2.

2. תחת סעיף "תקציב": במקום  המשפט " תכנית תפעל למשך חמישה מחזורים" ירשם: " התכנית תפעל למשך שלושה מחזורים עם אופציית הארכה לשני מחזורים נוספים (בכפוף להערכת עומק של ההישגים בתום שלוש השנים הראשונות) ". השינוי הינו על מנת לאפשר יתר גמישות בהפעלת התכנית במתכונתה הנוכחית או להכניס בה שינויים, לאור ובהתאם לסטטיסטיקות של המחזורים הראשונים.

כמו כן, ובעקבות ביטול המימון התואם מהמוסדות יעודכן גובה מענק המחקר והציוד הייעודי הנרכש כדלקמן (השינויים מודגשים): "התמיכה עבור הקליטה של רופא-חוקר תכלול מענק מחקר בגובה 0.25 מלש"ח בשנה אשר יאפשר מימון הוצאות שוטפות הכרוכות בביצוע המחקר, וכן תקציב חד-פעמי של ציוד ייעודי עד לגובה של 2.5 מלש"ח אשר יוכל לשמש לשדרוג של מעבדה קיימת או להקמת מעבדה חדשה. הציוד הנרכש/המעבדה ימוקמו בבית החולים או מיקום אחר אשר יחייב אישור של ועדת השיפוט".

בהחלטה המקורית מענק המחקר עמד על 0.125 מלש"ח פר שנה לשלוש שנים עם אותה אפשרות הערכה לשנתיים נוספות באותם התנאים, אך בכפוף לקבלת מימון משלים בגובה 100% מצד המוסדות. התקציב החד-פעמי לציוד ייעודי היה עד לגובה של 1.25 מלש"ח, כנגד מימון משלים בגובה זהה מצד אוניברסיטאות המחקר. כמו כן צוין בהחלטה המקורית כי "הציוד הנרכש/המעבדה ימוקמו בשטח שיוסכם ע"י האוניברסיטה ובית החולים, ויאפשר למועמד לבצע פעילות מחקרית בסביבה קלינית."

כיוון שגוף פילנתרופי מעוניין לממן את התכנית במיזם משותף עם ות"ת מוצע לעדכן את גובה מענק המחקר והתמיכה החד-פעמית בציוד נרכש/מעבדה לפי 2 מההחלטה המקורית, קרי 0.25 מלש"ח ו-2.5 מלש"ח בהתאמה, ולוותר על הדרישה למימון משלים מצד המוסדות. חלקה של ות"ת בתכנית יישאר זהה ויעמוד על 0.25 מלש"ח בשנה פר מענק מחקר ועד 1.25 מלש"ח עבור ציוד נרכש/מעבדה, והתכנית תופעל בכפוף לקבלת תקציב זהה מצד הגוף הפילנתרופי אתו תתקשר ות"ת.

3. סעיף קהל היעד יעודכן גם הוא כדלקמן (השינויים מודגשים): "יוכלו לגשת לתכנית רופאים המועסקים בבית חולים, שסיימו את שלב ההתמחות, כאשר לא תהיה הגבלה על הגשה במהלך 10 השנים הראשונות לאחר סיום ההתמחות או מתחילת ההעסקה בבית החולים. למועמדים צריכה להיות הכשרה ו/או ניסיון קודם מוכח כחוקר ראשי (לדוג' פרסומים, זכיה בגרנטים). הגשת המועמדות כרוכה בהשתייכות המועמד ל"מסלול האקדמי הרגיל" (ולא למסלול הקליני) וקליטתו במסלול קביעות באוניברסיטה".

בהחלטה המקורית נכתב כי יוכלו לגשת לתכנית רופאים המועסקים בבית חולים, שסיימו את שלב ההתמחות "כאשר ההגשה מתבצעת במהלך 10 השנים הראשונות לאחר סיום ההתמחות או מתחילת ההעסקה בבית החולים". מוצע להסיר מגבלה זו בכדי לאפשר גם קליטה של רופאים-חוקרים בכירים יותר (למשל כאלו שהמוסדות ירצו לגייס מחו"ל). כמו כן במקור נכתב כי למועמדים צריכה להיות הכשרה ו/או ניסיון קודם מוכח "במחקר מדעי (לדוג': PhD מחקרי, פוסט-דוקטורט, או הכשרה דומה)". מוצע לחדד את הקריטריון ולהוסיף כי "על האוניברסיטה לקלוט את המועמד במסלול קביעות, וזאת לשם הבטחת רמת המועמדים והשתלבותם הנאותה בעולם המחקר האקדמי".

4. חלקה של ות"ת בתקצוב התכנית נותר ללא שינוי ויעמוד על 46.875 מלש"ח לתקופה של עד חמש שנים לטובת מתן תקציבי קליטה בהיקף שיקבע ע"פ החלטות ועדת השיפוט בהתאם לאמור בסעיף 2ב לעיל. שינוי זה הינו דיוק של ההחלטה המקורית.

יודגש כי הפעלת תכנית התמיכה לקליטת רופאים-חוקרים מותנית באישור ועדת המכרזים של המל"ג בדבר פטור בגין מיזם משותף ובחתימה על הסכם עם הגוף הפילנטרופי  ובהעברת המימון התואם הזהה מצידו בהתאם להסכם.

נוסח ההחלטה המעודכן מצורף כנספח א' להחלטה זו.

 

נספח א: נוסח החלטה מעודכן - תכנית ות"ת בשיתוף עם גוף פילנתרופי לעידוד אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות לקליטת רופאים-חוקרים במינוי כפול אוניברסיטאי/בית-חולים

 ות"ת, תתקצב במיזם משותף עם גוף פילנטרופי, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים של המל"ג, ובחלוקה שווה בין ות"ת ובין הגוף הפילנטרופי, את התכנית לקליטת רופאים-חוקרים במינוי כפול אוניברסיטאי/בית חולים בהיקף של 93.8 מלש"ח.

תנאי סף: יוכלו להגיש הצעה לתכנית, כל אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת. על האוניברסיטה המגישה להתחייב להעסיק את המועמד בחצי תקן משרה למשך חמש שנים לכל הפחות.

תמיכה עבור הקליטה של רופא-חוקר תכלול מענק מחקר בגובה 0.25 מלש"ח בשנה עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות (בכפוף להערכת עומק של ההישגים בתום שלוש השנים הראשונות) אשר יאפשר מימון הוצאות שוטפות הכרוכות בביצוע המחקר, וכן תקציב חד-פעמי של ציוד ייעודי עד לגובה של 2.5 מלש"ח אשר יוכל לשמש לשדרוג של מעבדה קיימת או להקמת מעבדה חדשה. הציוד הנרכש/המעבדה ימוקמו בבית החולים או מיקום אחר אשר יחייב אישור של ועדת השיפוט.

קהל יעד: יוכלו לגשת לתכנית רופאים המועסקים בבית חולים, שסיימו את שלב ההתמחות, כאשר לא תהיה הגבלה על הגשה במהלך 10 השנים הראשונות לאחר סיום ההתמחות או מתחילת ההעסקה בבית החולים. למועמדים צריכה להיות הכשרה ו/או ניסיון קודם מוכח כחוקר ראשי (לדוג' פרסומים, זכיה בגרנטים). הגשת המועמדות כרוכה בהשתייכות המועמד ל"מסלול האקדמי הרגיל" (ולא למסלול הקליני) וקליטתו במסלול קביעות באוניברסיטה.

אופן ההגשה: ההגשה תעשה ע"י האוניברסיטה שתתחייב להעסיק את המועמד בחצי תקן משרה לכל הפחות למשך חמש שנים, כל אוניברסיטה תוכל להגיש עד שני מועמדים בשנה.

ועדת השיפוט תופעל ע"י ות"ת, ובראשה יעמוד יו"ר ות"ת, פרופ' יוסי מקורי, שהוא רופא-חוקר בעצמו, בעל ניסיון עשיר בארץ ובחו"ל, רקורד פרסומים, והיכרות עמוקה עם שני העולמות: האקדמי והקליני. הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת. המועמדים יבחרו בהתאם לקריטריונים של מצוינות אקדמית, פעילות אקדמית ובכלל זה, המלצות, פרסומים אקדמיים, השתתפות בכנסים בינ"ל, זכייה בפרסים ומלגות, הוראה, מחקר המועמד והתרשמות כללית.

קול קורא לתכנית ות"ת לתמיכה עבור קליטת רופאים-חוקרים במינוי כפול אוניברסיטאי/בית-חולים יפורסם בהתאם להחלטה זו.

תקציב: התכנית תפעל למשך שלושה מחזורים עם אופציית הארכה לשני מחזורים נוספים (בכפוף להערכת עומק של ההישגים בתום שלוש השנים הראשונות), בהיקף של עד 5 מענקי קליטה בכל מחזור (מענק מחקר בגובה 1.25 מלש"ח למקסימום 5 שנים + מענק ציוד חד-פעמי עד לסך של 2.5 מלש"ח, חלקה של ות"ת בתקצוב התכנית: 46.875 מלש"ח לכל היותר לתקופה של עד חמש שנים.