21/12/21

עדכון החלטת מל"ג לגבי הדו"ח הרוחבי של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הוראת אנגלית במכללות האקדמיות לחינוך בישראל

בישיבתה ביום י"ז בטבת תשפ"ב (21.12.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
על מנת לאפשר למוסדות היערכות מיטבית לשינויים הנדרשים במסגרת המתווים החדשים להוראה, ולתת מענה לצרכי מערכת החינוך בחינוך המיוחד, מחליטה המל"ג לעדכן את החלטתה מיום 21.05.2019 שבנדון, כדלקמן (העדכון מודגש):

1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.

2. המועצה להשכלה גבוהה מכירה בחשיבות ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה, ומכאן בחשיבות הכשרת המורים לאנגלית. בהתאם לזאת, על התוכניות להוראת אנגלית להבטיח הכשרה מקיפה ואיכותית.

3. לאור ממצאי ועדת ההערכה, אשר מצביעים על מספר חולשות בסיסיות בכלל התוכניות להוראת אנגלית במכללות האקדמיות לחינוך, ולאחר התייעצות עם משרד החינוך והוועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה, החליטה המל"ג כדלקמן:

תנאי קבלה במכללות האקדמיות לחינוך

א. ככלל, תנאי הקבלה הקיימים כיום: 5 יח"ל בבחינת הבגרות באנגלית בציון 80 (משוקלל) לפחות, יוחלו החל משנת תשפ"א בכל התוכניות להוראת האנגלית במכללות האקדמיות לחינוך. לקראת שנת הלימודים תשפ"ו (2025) תבחן האפשרות להעלות את ציון הסף ל 85 (משוקלל) ב 5 יח"ל.

ב. ככלל, יידרש ציון 120 לפחות ברכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי או ציון 220 לפחות במבחן אמי"ר/אמי"רם.
לחלופין, בחינת IELTS או TOFEL בציון 6.5 ו85-90 בהתאמה. תבחן האפשרות להעלות את ציון הסף ל 7 ו95 בהתאמה, עד שנת הלימודים תשפ"ו (2025).

ג. תתקיים בחינת כניסה בקריאה וכתיבה, הכוללת גם ראיון אישי. הציון יינתן על בסיס סולם ה [1]CEFR עד שנת הלימודים תשפ"ו (2025) תידרש רמה מינימאלית של B1/B2. לקראת שנת הלימודים תשצ"א (2030) תידרש רמה מינימאלית של B2/C1.

ד. בהתאם לשיקול דעת המוסדות, יתאפשרו מסלולי קבלה חלופיים שווי ערך לאוכלוסיות מיוחדות.

ה. פתיחת מחזור לימודים יתאפשר במינימום 15 סטודנטים, למעט אוכלוסיות מיוחדות.

סגל

א. עד שנת הלימודים תשפ"ו (2025) על המכללות האקדמיות לחינוך לעמוד בדרישות הבאות:

1) בכל תוכנית לימודים להוראת אנגלית יהיו לפחות 3 אנשי סגל בדרגת מרצה ומעלה, בעלי תואר שלישי באנגלית (בתחומי הספרות, הבלשנות או TESOL), המועסקים ב-50 אחוזי משרה לפחות בתוכנית.
2) סגל הוראה חדש שייקלט בתוכנית ההכשרה להוראה (לימודי חינוך) נדרשים להיות בעלי תואר שלישי בקרב הסגל המלמד לימודי חינוך - יהיו לפחות שלושה אנשי סגל בכירים המועסקים ב-50 אחוזי משרה.
3) מדריכים פדגוגיים חדשים שייקלטו יהיו בעלי תואר שני ב TESOL או בתחום משיק (ספרות אנגלית, בלשנות אנגלית וכד'), תעודת הוראה, וניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בהוראת אנגלית.
ניתן יהיה לקבוע יישום הדרגתי שונה בהתייחס למוסדות במסגרת הליכי מעבר לאחריות ות"ת.

ב. עד תחילת שנה"ל תשפ"א:
1) על המכללות לבנות תוכניות לפיתוח מקצועי עבור הסגל האקדמי במחלקות להוראת אנגלית.
2) על המכללות לשים דגש על ניסיון והכשרה בתחום הTESOL בתהליכי גיוס וקידום סגל.

מתכונת ההכשרה להוראת אנגלית

א. לימודי ההכשרה להוראת אנגלית יתקיימו במתכונת רב-גילאית (כיתות ג'-י') וחד חוגית בלבד, וזאת למעט מסלול דו-חוגי להוראת אנגלית וחינוך מיוחד לבית הספר היסודי, מהטעם שמורים בחינוך המיוחד נדרשים להכשרה ספציפית ונרחבת לעבודה עם תלמידים אלה, בנוסף לדיסציפלינה אותה הם מלמדים[2].

ב. התוכניות הדו-חוגיות יתקיימו לכל היותר עד שנת 2026, קרי, המחזור האחרון לרישום לתוכניות הדו-חוגיות הוא שנה"ל תשפ"ג. (למעט המסלול הדו-חוגי להוראת אנגלית וחינוך מיוחד, כאמור).

ג. ככל שניתן, יש לקיים את לימודי החינוך והפדגוגיה בשפה האנגלית.

ד. לאור ייחודיות לימודי השפה, בהם השילוב בין התוכן לבין ההוראה הינו משמעותי ומהותי בתהליך, על המכללות להעביר את הסמכות לכלל תהליך הכשרת המורים לאנגלית למחלקות להוראת אנגלית.

הכשרה מעשית

ההכשרה המעשית תתקיים בשנים א-ג ללימודים (בהיקף של 18 ש"ש לפחות), תוך חשיפה למגוון סוגי הוראה ואוכלוסיות לומדים.

 

[1]  בכפוף להחלטת המל"ג בנושא אימוץ ה-CEFR.

[2] ההחרגה למסלול הדו-חוגי עם חינוך מיוחד חלה על המסלול היסודי בלבד. במקרה כנ"ל היקף השעות ומשך הלימודים הינו על פי הנהוג, ובהלימה לעקרונות המנחים ורכיבי הלימודים המפורטים בדוח ועדת המתווים. בהתאם לכך, מתכונת הלימודים בתכנית הדו-חוגית: אנגלית + חינוך מיוחד במסלול ביה"ס היסודי תחייב תוספת של עוד 6 ש"ש לימודי יומנה באנגלית, כך שהיקף הלימודים לתואר יהיה  בסה"כ  96 ש"ש, בחלוקה הבאה:

26 ש"ש חינוך מיוחד + 32 ש"ש אנגלית (כולל יומנה) + 12 ש"ש לימודי חינוך + 4 ש"ש לימודי העשרה (כולל 2 ש"ש אנגלית למטרות אקדמיות) + 22 ש"ש הכשרה קלינית.

בתכניות לקראת תואר ראשון עם תעודת הוראה במסלול החינוך המיוחד, המשלב את החינוך הרגיל, היקף ההכשרה הקלינית לא יפחת מ-22 ש"ש, כאשר  לפחות שליש מההכשרה הקלינית יתקיים בכיתות של החינוך הרגיל או החינוך המיוחד.