21/09/22

עדכון הרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה

בישיבתה ביום ה-21.9.2022 מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג למנות לעת הזו את פרופ' שפרה שגיא כיו"ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה. זאת לנוכח החשיבות כי כיו"ר הוועדה ימשיך לכהן איש אקדמיה בכיר מהתחום. כמו כן ניסיונה הרב של פרופ' שפרה שגיא כיו"ר הוועדה, חשוב לצורך שמירת הרציפות של תפקודה ובפרט לקראת הובלת אישור התכנית הרב שנתית בתחומי ההנגשות בחודשים הקרובים.

כמו כן מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כי ועדת השיפוט למלגות ההצטיינות ליוצאי אתיופיה תמשיך להיות מורכבת מחבריה האקדמאים של ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, ועל כן ממליצה ות"ת למל"ג לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:

פרופ' איריס שגריר, חברת מל"ג, יו"ר הוועדה

יו"ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה- פרופ' שפרה שגיא, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר חן ליפשיץ, הפקולטה לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית אשקלון

ד"ר הרב שרון שלום, הקתדרה הבין לאומית לחקר יהדות אתיופיה, הקריה האקדמית אונו

ווביט וורקו מנגסטו, החוג לחינוך בלתי פורמלי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

הוועדות תפעלנה בהתאם לנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת – החלטת מועצה מישיבתה ביום  12.2.2019 אשר עודכנה ב-6.7.22.

מינוי חברי הוועדות כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות כמקובל.