19/12/23

עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

בהמשך להחלטת מל"ג מיום 02.08.23 ולאור סיום כהונתו של פרופ' שמגר בן אליהו בות"ת, ובהיעדר סגן יו"ר מל"ג מכהן, מחליטה מל"ג בישיבתה ביום ה- 19.12.23לעדכן את הרכב הוועדה להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית ולמנות את חברת הות"ת פרופ' ברכה שפירא כחברת ות"ת בוועדה ולמנות את יו"ר ות"ת, פרופ' יוסי מקורי כיו"ר הועדה, עד למינוי סגן יו"ר מל"ג. פרופ' עידית תשובה תמשיך לכהן בוועדה כחברת מל"ג.
בעקבות השינויים יהיה הרכב הוועדה:
• פרופ' יוסי מקורי, יו"ר ות"ת, יו"ר הועדה עד למינוי סגן יו"ר מל"ג
• ד"ר ורדה בן שאול, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ ות"ת
• פרופ' ברכה שפירא, חברת ות"ת- חברה חדשה
• פרופ' רבקה ודמני, חברת מל"ג, יו"ר ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח
• פרופ' דודי שוורץ, חבר מל"ג, יו"ר ועדת משנה תחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי הרוח והחברה משפטים
• פרופ' יוסי רוזנווקס, חבר מל"ג, יו"ר ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל
• פרופ' עידית תשובה, חברת מל"ג
• ד"ר אסנת רובין, נציגת ציבור, ראש החוג לייעוץ חינוכי(M.Ed), המכללה ירושלים וראש בית הספר לסגל אקדמי, מכון מופ"ת.
• מר איציק קרומבי, נציג ציבור, יזם טכנולוגי חברתי. מנהל פרויקטים לשילובם של בני החברה החרדית בתעסוקה איכותית בקרן סטף לחינוך, יזמות ותעשייה.
• רפרנט השכלה גבוהה ומו"פ, אג"ת, משרד האוצר (משקיף)
• נציג התאחדות הסטודנטים (משקיף)