21/09/22

עדכון הרכב ועדת שיפוט לתכנית המלגות ע"ש זבולון המר

א. ות"ת מחליטה לאשר את ההרכב המעודכן של ועדת השיפוט לתכנית המלגות לתואר שני ע"ש זבולון המר למחזורים תשפ"ג, תשפ"ד כלהלן:

  • פרופ' אורי רביב, האוניברסיטה העברית, יו"ר
  • פרופ' פואד פארס, אוניברסיטת חיפה, חבר מל"ג
  • פרופ' איילת שביט, המכללה האקדמית תל-חי
  • פרופ' תומר עינת, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' רפאל זקס, הטכניון
  • פרופ' שלומית זוטא, המכללה האקדמית תל-אביב – יפו

ב. ועדת השיפוט תפעל בהתאם להחלטות הות"ת ולנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת – החלטת מועצה מישיבתה ביום 2.2019 אשר עודכנה ב-6.7.22.

ג. מינוי הוועדה כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות כמקובל.