21/09/22

עדכון הרכב ועדת שיפוט לתכנית תמיכה ברכישה ובשדרוג ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי ולהעסקת כוח אדם מקצועי להפעלתו בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 29.1.2020 הנוגעת להמשך יישום התכנית הלאומית לפיתוח תחום מדע וטכנולוגיה קוונטיים באקדמיה הישראלית, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 26.2.2020 הנוגעת להוצאת קול קורא לתמיכה ברכישה ובשדרוג ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי ולהעסקת כוח-אדם מקצועי להפעלתו בתחומי המדע והטכנולוגיה קוונטיים, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 16.12.2020 בדבר מינוי ועדת שיפוט לתכנית, ומאחר וחבר וועדה אחד בחר להגיש בקשה לתמיכה במחזור ב', ומספר חברי וועדה אחרים ביקשו לסיים את כהונתם, מובאת בזאת הצעה לעדכון הרכב ועדת השיפוט לנושא תשתיות מחקר בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים.

במקום פרופ' אבינועם צדוק אשר בחר להגיש בקשה לתמיכה ברכש ציוד בקול הקורא במחזור ב', ובמקום פרופ' דן אורון, פרופ' רונן רפפורט, ופרופ' גיא מקוב, אשר הביעו בקשתם לסיים חברותם בוועדה, ועם סיום חברותו של פרופ' חיים טייטלבאום בתום כהונתה של מל"ג ה-13, אנו מבקשים את אישורה של ות"ת למינויים של חברי הסגל הבאים: פרופ' אביעד פרידמן, ד"ר ירון ברומברג, פרופ' גבי סרוסי, פרופ' יחיעם פריאור. במקום חבר מל"ג לשעבר פרופ' חיים טייטלבאום, לא נמצא מקרב חברי מל"ג/ות"ת חבר מתאים אשר תחום מומחיותו רלוונטי לעבודת הוועדה שיסכים לכהן בוועדה.

להלן הרכב הועדה המוצע (חברים חדשים מודגשים בשחור):

  • פרופ' (אמריטוס) אורי צ'שנובסקי, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב - יו"ר
  • פרופ' אביעד פרידמן, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן
  • ד"ר ירון ברומברג, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' גבי סרוסי, בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון
  • פרופ' מאיר אורנשטיין, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון
  • פרופ' יחיעם פריאור, הפקולטה לכימיה, מכון ויצמן
  • פרופ' שמואל שטרנקלר, המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת אריאל

יש לציין כי הרכב ועדת השיפוט אינו כולל נשים, וזאת עקב מיעוט משמעותי של נשים העוסקות בפיסיקה קוונטית ניסיונאית עם ניסיון בתשתיות מחקר מורכבות. מיעוט  הנשים החוקרות בתחום, מכהנות כבר בוועדות שיפוט למלגות דוקטורט ופוסט דוקטורט של ות"ת, ולאחר פניה שנעשתה אליהן מסרו כי הן אינן פנויות לכהן בוועדה נוספת.

הועדה תפעל בהתאם לנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.

המינוי כפוף לחתימת חברי הועדה על הסדרי מניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות, כנדרש.

קו"ח מצורפים.