24/01/24

עדכון תכנית התמיכה לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיה קוונטיים באוניברסיטאות המחקר

ות"ת מאשרת את עדכון תכנית התמיכה לקליטת חברי סגל מצטיינים בתחום של מדע וטכנולוגיות קוונטים החל ממחזור תשפ"ד, בהתאם להמלצת ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא של מדע וטכנולוגיות קוונטים, כך שהתנאי הקובע כי "מועמדים לתכנית התמיכה לקליטת חברי סגל יוגשו לא מאוחר מ-7 שנים לאחר אישור הדוקטורט שלהם", יבוטל, וזאת על מנת לאפשר קליטה גם של חוקרים בכירים שביכולתם לתגבר משמעותית את הפעילות המחקרית בתחום באקדמיה הישראלית, ולתרום לקידום מטרות התכנית הלאומית בכללותה.