24/01/24

פניית מכון ויצמן למדע להגיש בקשה לתכנית לתואר M.D/Ph.D ברפואה במסגרת תכנון הפיתוח האקדמי בתכנית הרב שנתית תשפ"ג-תשפ"ח למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

בישיבתה ביום 24.1.2024 דנה ות"ת בבקשת מכון ויצמן למדע להגיש את התכנית לתואר M.D/Ph.D ברפואה במסגרת תכנית הפיתוח האקדמי לשנים תשפ"ג-תשפ"ח.

בהתאם לנתונים שהוצגו בפניה, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את הגשת התכנית המלאה וזו תיבחן בהתאם לנהלי ות"ת/מל"ג ולהחלטות שתתקבלנה לאור המלצות וועדת גמזו בענין הגדלת היקף לומדי הרפואה בישראל, וועדת הלוי בענין תנאי הסף הנדרשים לפתיחת תכנית ברפואה, לאחר שדוחות אלה יוגשו לות"ת/מל"ג.

ככל שתאושר התכנית, מספר הסטודנטים בתכנית יקבע ע"י ות"ת וזאת בהתחשב, בין היתר, בהמלצות דוח וועדת גמזו וביניהן: מצאי השדות הקליניים שיעמוד לרשות האוניברסיטאות, ההסדרים אותם יציע הדוח בעניין ניהול השדות הקליניים בין המוסדות והשינויים שיוצעו בהכשרה הקלינית בלימודי הרפואה.