28/09/22

פניית משרד החינוך להגדיר את תחום הוראת הלשון כצורך לאומי

"בהתאם לדוח הוועדה לבחינת המתווים המנחים בהכשרה להוראה (החלטת מל"ג מיום 23.2.2021) נקבע, בין היתר, כי בתחומים בעלי צורך לאומי, באישור מל"ג ומשרד החינוך, יתאפשר לאקדמאים בעלי ידע מוכח ו/או ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדיסציפלינה, להשלים את לימודי הדיסציפלינה בהיקף של 50% לפחות מלימודי החוג בתואר הראשון של המקצוע המבוקש במוסד. בהמשך לכך דנה מל"ג בישיבתה ביום 28.9.2022 בפניית משרד החינוך מיום 16.8.2022 להכיר בלימודי הוראת הלשון כצורך לאומי. לאור זאת ובהתאם לחוות דעת אגף תכנון, מחליטה מל"ג להכיר בהוראת תחום הלשון כצורך לאומי ובכך לאפשר לאקדמאיים בהסבה להוראה שאין להם רקע דיס' בלשון או רקע רלוונטי אחר, אך הם בעלי ידוע מוכח ו/או ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדיס', להשלים את לימודי הדיס' בהיקף של 50% מלימודי החוג בלשון.

בחלוף שנתיים תבחן ההחלטה בשנית. ההחלטה ביחס למוסדות בתקצוב ות"ת הנה בכפוף לאישור ות"ת.

ההחלטה ביחס למוסדות בתקצוב ות"ת הנה בכפוף לאישור ות"ת.