07/12/22

פתיחת מרכזי מת"ל חדשים לאבחון לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה

לאור הצורך בפתיחת מרכזי אבחון מת"ל במוסדות נוספים אשר יהיו מעוניינים בכך, ועל מנת להנגיש את האבחון לסטודנטים הזקוקים לו במוסדות האקדמיים השונים, ולקצר את התורים הקיימים לאבחון, ולאור כך שמערכת המת"ל התבססה, ומספר הסטודנטים הנדרש לה גדל משמעותית מאז הקמת המערכת, מחליטה ות"ת בישיבתה מיום ה-7.12.2022 לאפשר לכל המוסדות להשכלה גבוהה לפתוח ולקיים מרכזי אבחון לקויות למידה (מת"ל), וזאת בכפוף לקבלת האישורים המקצועיים הנדרשים מהמרכז הארצי לבחינות והערכה ועמידה בכללים ובתנאים לקיום אבחון זה, ובכפוף להצהרה והתחייבות המוסד (המתוקצבים ע"י הות"ת) לות"ת בכתב כדלקמן:

"אנו מתחייבים כי פתיחה והפעלת יחידת המת"ל (מערכת תפקודי למידה)  תיעשה רק בכפוף להבטחת מסגרת תקציבית מאוזנת (במידת הצורך לאחר איזונים פנים מוסדיים) וכי לא תהיה זליגת כספים מהפעילות האקדמית שבתקצוב ות"ת למימון פעילות זו. כמו כן, ידוע לנו כי לא תתקבל תמיכת ות"ת לצורך קיום פעילות זו".

החלטה זו הינה גם על דעת המרכז הארצי לבחינות והערכה.