12/09/17

חריגה מתנאי קבלה – החלטת מל"ג מיום 12.9.2017

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017), קבלה המועצה להשכלה גבוהה החלטה בנושא סוגית קביעת תנאי קבלה על ידי המועצה להשכלה גבוהה. בהמשך להחלטה זו, בישיבתה ביום 12.9.2017 דנה המל"ג בשאלה העקרונית האם על המל"ג להתערב ולקבוע שיעור חריגה (אחוז) מקסימלי מתנאי הקבלה של סטודנטים לתוכניות הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, בעקבות תגובות המוסדות, והיא מחליטה כלהלן:

1. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 14.2.2017, ככלל, האחריות על שמירת הרמה האקדמית, הכוללת תנאי קבלה ראויים לתוכניות הלימודים השונות, נתונה בידי המוסדות להשכלה גבוהה.

2. כיוצא מכך, קוראת המועצה להשכלה גבוהה למוסדות להשכלה גבוהה לקבוע תנאי קבלה ראויים לתוכניות הלימוד השונות ולעמוד בהם במלואם. ככל שתקבע המועצה תנאי קבלה מינימאליים בתחומים מסוימים, יוכלו המוסדות לקבוע תנאים זהים או מחמירים מהתנאים שתקבע המועצה.

3. המוסדות יהיו רשאים לאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים[1], שאינם עומדים בתנאי הקבלה של המוסד[2], מנימוקים כגון:

  • הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
  • צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
  • נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

יובהר כי ככלל, החריגה שלעיל הנה מתנאי הקבלה שהמוסד קבע לעצמו, לרבות במקרים בהם תנאי הקבלה שהמוסד קבע גבוהים מתנאי הקבלה הרוחביים המינימאליים שתקבע המועצה בתחומים מסוימים.

4. לשם שמירה על השקיפות והאמינות כלפי הציבור ומניעת מצב של הטעיית סטודנטים, על כלל המוסדות להשכלה גבוהה לפרסם לציבור את תנאי הקבלה לכל אחת מתוכניות הלימוד המתקיימות בהם וכן את שיעור החריגה המקסימלי שהמוסד מאפשר מתנאים אלה, והנימוקים לכך.

5. המועצה להשכלה גבוהה אינה רואה מניעה כי מוסד להשכלה גבוהה ישנה מעת לעת את תנאי הקבלה שלו לתוכניות הלימוד, בכפוף לחובת הפרסום, ובתנאי שאלה לא יהיו נמוכים מהמינימום שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

[1]  להוציא האוניברסיטה הפתוחה, כשמדובר בתואר ראשון.

[2]  החלטה זו אינה עוסקת באפשרויות חריגה בקבלת סטודנטים מהמגזר החרדי, אוכלוסיות מוגדרות ותלמידי תיכון מצטיינים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, לגביהם נקבעו כבר החלטות מל"ג מפורשות, בנפרד.