24/01/24

קול קורא להקמת 4 מח"רים משותפים לאוכלוסייה החרדית -בחירת הזוכים בית שמש

בישיבתה ביום ה 24.01.24 דנה הות"ת בשנית בנושא בחירת הזוכים בקול הקורא להקמת מח"ר משותף בעיר בית שמש וזאת בהתאם להחלטת ות"ת מיום ה- 21.3.23 לפרסם קול קורא להקמת 4 מח"רים משותפים בצפון הארץ (מרחב חיפה ומרחב טבריה-צפת), בדרום הארץ (באר שבע) ובבית שמש, ובהמשך לדיון שהתקיים בות"ת ביום 06.09.2023 בו קבעה הות"ת את הזוכים בהפעלת המח"רים המשותפים במרחב חיפה, מרחב טבריה צפת ומרחב באר שבע. בנוגע למח"ר המשותף בעיר בית שמש הוגשו שתי הצעות. הצעה ראשונה הוגשה על ידי: המרכז האקדמי לב, מכללת ירושלים, מכללת אמונה- אפרתה, עזריאלי-המכללה האקדמית להנדסה, המכללה האקדמית הדסה והמכללה האקדמית הרצוג (מאגד לב). הצעה שניה הוגשה על ידי: אוניברסיטת אריאל בשומרון, אוניברסיטת בר אילן, מכללת אורות ישראל, המכון הטכנולוגי חולון, מכללת גבעת וושינגטון ובשיתוף פעולה למען ההפעלה עם מבח"ר- מכללת בני ברק החרדית (מאגד אריאל).

שתי ההצעות קבלו דירוג גבוה מאוד וחזונן מתכתב היטב עם חזון המל"ג להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית בכלל ובעיר בית שמש בפרט כפי שבא לידי ביטוי בקול הקורא.  שתי ההצעות הגיעו לשוויון בניקוד וות"ת בישיבתה ביום 6.9.2023 לא הצליחה להגיע להכרעה ביניהן. אל שני המאגדים נשלחה בקשה לפרט מהי התרומה הייחודית של הצעת המאגד לקידום הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית תוך פירוט החזון, כיצד מתכוונים המאגדים לפעול על מנת להבטיח את הצלחת המח"ר, וכן כיצד הרכב המוסדות השותפים, הרכב התכניות המוצעות והניסיון בתחום הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית יסייע לקידום מימוש החזון.

לאחר בחינה השוואתית מעמיקה של המענים קובעת ות"ת כי למרות היות ההצעה של מאגד לב הצעה מגוונת וטובה המתבססת על ניסיון רב שנים, היא תהווה המשך של הקיים, הן מבחינת תכניות הלימוד אשר רובן קיימות גם כיום והן מבחינת המוסדות המקיימים תכניות ייעודיות והמתודולוגיות הקיימות כיום בתחום הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית. ההצעה של מאגד אריאל מביאה איתה בשורה חדשה של גיוון בהרכב המוסדות השותפים (מוסדות אשר להם נסיון מצטבר רב אך חלקם אינם מפעילים כיום תכניות ייעודיות), פוטנציאל תכניות רחב (כפול מפוטנציאל הגידול במאגד לב), אופק לשילוב במחקר ובתארים מתקדמים וכן  תחומי לימוד אשר אינם פתוחים כיום לציבור החרדי לדוגמא- פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, מדעי התזונה, מתמטיקה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה, טכנולוגיות למידה, הוראת המוזיקה ועוד.

לפיכך, החלטת הות"ת היא לקבל את ההצעה הכוללת את אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת בר אילן, אורות ישראל, המכון הטכנולוגי חולון, גבעת וושינגטון ובשותפות עם  מבח"ר.

יחד עם זאת,  ישנן תכניות אשר קיימות בהצעת מאגד לב, אינן קיימות בהצעת מאגד אריאל ונכון שישולבו במח"ר המשותף בבית שמש בשל צרכי האוכלוסייה והמשק כגון תכניות בתחום ההנדסה, האומנות וכו' ולכן קוראת ות"ת לשילובן של תכניות מסויימות של מוסדות השייכים למאגד לב כבר בשלב הקמת המח"ר ע"י מאגד אריאל וזאת בהתאם להמלצות שתגבש ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.

למען הסר ספק, ההצעה הזוכה תוגש לבדיקה פרטנית בהתאם לנהלי והחלטות מל"ג/ות"ת, בהתייחס בין היתר להיבטי הזכויות על הקרקע, התאמת התשתית לרמה אקדמית נאותה, בחינה תקציבית וכו'. בנוסף תיבחנה תכניות הלימוד המוצעות על פי שיקולים תכנוניים, אקדמיים, תקציביים, גיאוגרפיים וכו', והחלטה לגבי התכניות המאושרות להגשה תתקבל בנפרד להצעה זו.