19/12/23

תכנון הפיתוח האקדמי בתכנית הרב שנתית למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת במחצית הראשונה של התר"ש- דיון בהתייחסות המוסדות

1. ביום 19.12.2023 דנה המל"ג בהמלצות הות"ת מיום 10.12.2023 בדבר ההתייחסויות שהתקבלו מהמוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב הות"ת ובהמלצות הצוות המקצועי ומשרד החינוך בדבר התייחסויות המכללות האקדמיות לחינוך שבתקצוב משרד החינוך, בנושא תכנון הפיתוח האקדמי בתכנית הרב שנתית למוסדות להשכלה גבוהה תשפ"ג-תשפ"ח שנדון בישיבת המל"ג ביום1.8.2023 . המל"ג מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 603 המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו, לגבי הבקשות להגשת תכניות הלימודים החדשות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה לרבות הקריטריונים והנימוקים.
2. החלטות המל"ג בדבר הצעות לתכניות לימודים חדשות מיום 1.8.2023 כפי שמפורטות במסמך 490א' ושלא חל בהן שינוי בעקבות החלטה זו מיום 19.12.2023 , נכנסות לתוקף עם קבלת החלטה זו.