13/02/24

תכנון הפיתוח האקדמי בתכנית הרב שנתית תשפ"ג-תשפ"ח – תכניות בינלאומיות – המשך דיון

ביום 13.2.2024 דנה המל"ג בהצעות לתכניות לימודים בינלאומיות שהוגשו במסגרת המחצית הראשונה של התכנית הרב שנתית תשפ"ג-תשפ"ח, ושלא התקבלה החלטה לגביהן בישיבת המל"ג ביום 17.1.2023. המל"ג דנה גם בהמלצות ות"ת מיום 11.1.2023, בהמלצות ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 15.1.2023, ובהמלצות ועדות המשנה התחומיות מיום 13.2.2024.
המל"ג מחליטה לקבל את ההמלצות המופיעות במסמך מס' 637 המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה, לרבות הנימוקים המפורטים בו, למעט ההמלצות בנוגע לשני ההצעות של אוניברסיטת אריאל.
בנוגע לשתי ההצעות של אוניברסיטת אריאל, מל"ג מחליטה:
1. לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות מיום 13.2.2024 לגבי ההצעה לתכנית הבינלאומית החדשה לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית Clinical Psychology (עם תזה) שהגישה אוניברסיטת אריאל. המל"ג מקבלת את המלצת ועדת המשנה, המתייחסת לנימוקים של האוניברסיטה על פיהם יש מחסור גדול בפסיכולוגים קליניים, ושהתכנית תיתן מענה למטופלים שאינם דוברי עברית. כמו כן, הוועדה אינה רואה מניעה אקדמית להגיש את התכנית, וסבורה כי למוסד קיימת התשתית האקדמית הנדרשת להקמת התכנית בתכניות לפסיכולוגיה הקיימות במוסד. לכן מל"ג מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה ולאשר את הגשתה של התכנית.
2. לא לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל לגבי ההצעה לתכנית הבינלאומית החדשה לתואר שני (M.Sc.) במדעי הספורט והאימון Sport and Exercise Sciences (עם וללא תזה). המל"ג סבורה כי אין מניעה לאשר את הגשת התכנית ולכן מחליטה לאשר הגשתה.