24/01/24

תכנית אקדמיה משלבת התנסות – הוראת שעה להתאמות למוסדות לשנה"ל תשפ"ד עקב מלחמת חרבות ברזל

1. בהמשך לפניית המוסדות המשתתפים בתוכנית ועל מנת לסייע למוסדות לעמוד ביעדים בתקופה המאתגרת הנוכחית, ולקראת השנה האחרונה להפעלת מיזם אקדמיה משלבת התנסות (אמ"ה) במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה, מאשרת ות"ת בישיבתה ביום 24/1/2024 לשנות את תנאי הסף לקבלת תקצוב בשנה"ל הנוכחית (תשפ"ד) בלבד באופן הבא:

1.1. יעד מספרי הסטודנטים המשולבים בתכנית "אקדמיה משלבת התנסות" יהיה ללא שינוי ובהתאם למפורט בקול הקורא. עם זאת, האחוז המינימלי לתמיכה יעמוד על 40%, במקום 50%. ולכן, מוסד שיעמוד ב 40-99% מהיעד של מספר הסטודנטים שנקבע בהתאם לגודלו, יקבל את האחוז היחסי מסך התמיכה בשנה בהתאם לאחוז הסטודנטים שישתתפו בתכנית.
1.2. מוסד שיעמוד ב 100% מהיעד שנקבע בהתאם לגודלו, יוכל לקבל 100% מסך התמיכה בשנת תשפ"ד, זאת ללא שינוי מהתנאים הקודמים.
1.3. סטודנטים המשתתפים בקורסים במסגרת המיזם יבצעו התנסות מעשית בהיקף של 80 שעות לפחות (במקום 100 שעות בתנאים הקודמים). 20 שעות התנסות מעשית נוספות יושלמו על ידי המוסדות בתכנים תומכים תעסוקה שיועברו לסטודנטים באופן מסודר וכחלק מקורסי אמ"ה. עמותת אלומה תספק תמיכה וסיוע מקצועי מורחב למערכי אמ"ה במוסדות בבניית תכנים רלוונטיים ומערכי הדרכה מותאמים, כל זאת בהתאם למפורט בסעיף VIII של הקול הקורא (נספח א' מצ"ב).
1.4. דיווח על ביצוע בפועל (תקציבי ואקדמי, כאמור בקול הקורא) עבור שנה"ל תשפ"ד יוגש לות"ת עד 31.10.2024
1.5. תקצוב השינויים הנ"ל ייעשה מעודפים של התכנית.