20/12/23

תכנית לעידוד "קמפוס בר-קיימא" במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה (תשפ"ד-תשפ"ח)

ב-5.07.2023 החליטה ות"ת על אישור תכנית הדגל למחקר בתחום הקיימות ומשבר האקלים, ובמסגרתה, כנדבך משלים, אישרה גם תכנית לעידוד "קמפוס בר קיימא" לשנים תשפ"ד-תשפ"ח, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה. "קמפוס בר-קיימא" (Sustainable Campus), הינו קמפוס המשלב עקרונות של קיימות בהתנהלות היומיומית על מנת להפחית את טביעת הרגל הסביבתית אשר נוצרת משימוש במשאבים. בישראל, תהליך ההסמכה ל"קמפוס ירוק" מובל על ידי המשרד להגנת הסביבה, ומהווה מסגרת לדיווח עצמי למדידת פעילויות לקידום הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה. בנוסף, מפעיל המשרד להגנת הסביבה מערך וולונטרי לדיווח על פליטות גזי חממה, וכן מנגנון המכונה “שעת אפס”, המקנה מענה מקצועי הכולל מידע וכלים לדיווח פליטות על פי סטנדרטים בינלאומיים.

לפיכך, החליטה ות"ת על תכנית לעידוד קמפוס בר-קיימא במוסדות המתוקצבים על ידה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה לשנים תשפ"ד-תשפ"ח בנוסח המפורט להלן. יישום התכנית מותנה בקבלה בפועל של הכספים הנדרשים מהמשרד להגנת הסביבה.  כמו כן, ות"ת מאשרת הוצאת קול קורא בהתאם לעקרונות המפורטים בתכנית. סיכום תקציבי ייחתם בהתאם לאמור בתכנית זו.

מטרת התכנית

מטרת התכנית הינה לעודד הטמעה של התנהלות מקיימת בקמפוסים מתוך הכרה בחשיבות הערך של "הובלה תוך כדי מתן דוגמה אישית" וזאת על ידי מתן תמיכה עבור מינוף, הרחבה או שדרוג של פעילויות חדשניות בתחומים כגון (אך לא רק):

1. הפחתת טביעת רגל פחמנית (שימוש באנרגיה ירוקה, קידום טבע עירוני בקמפוס, עידוד שימוש בתחבורה מקיימת, וכדומה).

2. היערכות לשינוי אקלים (פעילויות קירור, הצללה, וכדומה).

3. תרבות צריכה מקיימת (קידום רכש בר קיימא, צמצום צריכת בשר, וכדומה).

4. מיחזור (פסולת, ריהוט וציוד מעבדה/אלקטרוני, וכדומה).

5. הפחתת בזבוז ואבדן מזון (שימוש באריזות מזון, בכלים רב פעמיים, וכדומה).

6. טיפול בפסולת (הפחתת הטמנה, הפרדה במקור, וכדומה).

תנאי סף

התכנית פתוחה לכל המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת שקיבלו הסמכה של "קמפוס ירוק" או הגישו בקשה לקבלת ההסמכה, ובתנאי שבמועד הגשת הבקשה למענק, המוסד קיבל את ההסמכה. כל מוסד יהיה רשאי להגיש בקשה לתמיכה במינוף, שדרוג, ו/או הרחבה של פעילות אחת בלבד מבין הנושאים שפורטו לעיל, או בנושא אחר המקדם קיימות בקמפוס, אך שאינו בתחום ההוראה או המחקר. ההגשה תהיה עבור מינוף, שדרוג, ו/או הרחבה של פעילות אשר נערכה במהלך השנה האחרונה ונמשכה לפחות שישה חודשים לפני הגשת הבקשה לתמיכה (כולל טרם קבלת ההסמכה של קמפוס ירוק).

תקציב התכנית

ההיקף התקציבי של התכנית הינו 10 מלש"ח לחמישה מחזורי הגשה בין השנים תשפ"ד-תשפ"ח (2 מלש"ח פר מחזור), בחלוקה שווה בין ות"ת והמשרד להגנת הסביבה (5 מלש"ח כל אחד), בכפוף לחתימת מזכר הבנות וסיכום תקציבי, ולקבלת המשאבים הנדרשים מהמשרד להגנת הסביבה.

מסלולי ההגשה

תקציב התכנית יחולק לשני מסלולי הגשה בהיקף של 1 מלש"ח כל מסלול. החלוקה למסלולים תעשה בהתאם לגודל המוסד (מספר חברי סגל וסטודנטים), מתוך הבנה כי במוסדות גדולים יותר יש שימוש יותר רחב ועמוק במשאבים, ובהתאם לכך טביעת הרגל הסביבתית שלהם יותר משמעותית, ונדרשים מאמצים גדולים יותר על מנת להגיע לאימפקט משמעותי בהיבט של התנהלות מקיימת:

  • מסלול א מיועד למוסדות בהם יש מעל 200 חברי סגל או מעל 10,000 סטודנטים לכל התארים. במסלול זה יוכלו המוסדות לבקש תמיכה בהיקף של עד מיליון ₪ פר בקשה.
  • מסלול ב מיועד למוסדות בהם יש לכל היותר 200 חברי סגל ועד 10,000 סטודנטים לכל התארים. במסלול זה יוכלו המוסדות לבקש תמיכה בהיקף של עד 300,000 ₪ פר בקשה.

הליך השיפוט

תוקם ועדת שיפוט לתכנית בראשות יו"ר מומחה בעל ניסיון בתחום של התנהלות מקיימת/קידום קיימות והכרה משמעותית עם העולם האקדמי, אשר ימונה בהסכמת ות"ת והמשרד להגנת הסביבה. לוועדה ימונו 2-4 חברים נוספים שהינם מומחים בעלי ניסיון רלבנטי כנ"ל בהסכמה משותפת של ות"ת והמשרד להגנת הסביבה, כאשר ייעשה מאמץ שלפחות אחד מהם יהיה חבר ות"ת/מל"ג. השיפוט בכל מסלול ייעשה בנפרד. הוועדה תפעל בהתאם לנהלי מל"ג/ות"ת, ועבודתה תרוכז ע"י אגף אסטרטגיה ובינלאומיות במל"ג. הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת

הבקשות יישפטו בהתאם לקריטריונים המפורטים מטה, כאשר מתן התמיכה מותנה בקבלת ציון מינימלי של 85 נקודות, והמענקים יחולקו על פי דרוג הציונים ועל פי זמינות התקציב בכל מסלול.


קריטריון
הסבר ניקוד
אימפקט חברתי – חינוכי הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי הערכה של פוטנציאל ההשפעה של מינוף/שדרוג/הרחבה של הפעילות המוצעת על התנהגות ומודעות אוכלוסיית המוסד  ואוכלוסיות וגופים מחוצה לו (במידה ורלוונטי). 25%
אימפקט סביבתי הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי הערכה של פוטנציאל ההשפעה של  מינוף/שדרוג/הרחבה של הפעילות המוצעת על הסביבה. 50%
שיתופי פעולה הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי מהות, עומק והיקף שיתופי הפעולה המוצעים  עם גורמים שונים, לרבות תרומת הגורם המשתף פעולה לסביבה, כדי למנף/לשדרג/להרחיב את הפעילות ולייצר אימפקט יותר משמעותי. 15%
יחס עלות-תועלת הניקוד בקריטריון זה ייקבע על פי הערכה של ההלימה בין כספי התמיכה המבוקשים למינוף/שדרוג/הרחבה של הפעילות  ולאימפקט המצופה ויעדי ההצלחה שהוגשו. 10%

 

אופן ההגשה

על הבקשה לכלול:

1. פרטים אודות הפעילות: רקע (כחלק מתפיסת הקיימות הרחבה של המוסד), חזון ומטרה/ות, קהל היעד, תיאור הפעילות והישגיה טרם הגשת הבקשה לתמיכה; והאופן בו מתכנן המוסד למנף, להרחיב, ו/או לשדרג את הפעילות בעתיד, כולל תיאור האימפקט החברתי-חינוכי והסביבתי, שיתופי פעולה ומהותם, ונימוק להיקף התקציב המבוקש להשגת יעדי ההצלחה שהוגשו (בהתאם לקריטריונים המפורטים מעלה) (עד 5 עמודים).

2. דוח ביצוע תקציב (בחתימת סמנכ"ל הכספים של המוסד) עבור הפעילות טרם הגשת הבקשה ופירוט התקציב הנדרש בכדי למנף/להרחיב/לשדרג אותה, כולל צפי למקורות מימון עתידיים, היכן שרלבנטי.

3. תקצירים בשפה העברית ובשפה האנגלית (כ-250 מילים בכל אחד).

התחייבויות המוסד

על המוסדות הזוכים להתחייב לעשות שימוש בכספי התמיכה להמשך הפעילות ולהרחבתה/מינופה, ולהגיש דיווח על ביצוע תקציב כשנה לאחר קבלת התמיכה.

סיכום תקציבי בין ות"ת למשרד להגנת הסביבה למימון התכנית

המשרד להגנת הסביבה יעביר לות"ת את משאבי השתתפות המשרד בתכנית מדי שנה עד לתאריך ה-10 ביוני  בהתאם לסכומים המפורטים בטבלה מטה. הקצאת מענקי התמיכה (הן משאבי ות"ת והן משאבי המשרד להגנת הסביבה) מותנית בקבלה בפועל של השתתפות המשרד להגנת הסביבה האמורה.

טבלת העברות תקציביות ( במיליוני ₪):

% סה"כ תשפ"ח תשפ"ז תשפ"ו תשפ"ה תשפ"ד  
50% 5 1 1 1 1 1 המשרד להגנת הסביבה
50% 5 1 1 1 1 1 ות"ת
100% 10 2 2 2 2 2 סה"כ התכנית

 

כללי

שינויים בתקציב, בלוחות הזמנים ובתכולת התכנית יבוצעו בהסכמה בין הצדדים.

דברור/יח"צ של פעילויות הקשורות בתכנית יעשה במשותף, במתואם ובנוסחים מוסכמים על שני הצדדים.