07/12/22

תמיכת ות"ת בתשתיות פיזיות להקמת מבנה/ים לקידום יעדים שנקבעו במדיניות מל"ג/ות"ת במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת – קול קורא

במסגרת העקרונות שנחתמו לתכנית הרב שנתית לשנים תשפ"ג – תשפ"ח הועמדו משאבים בסך 420 מיליוני ₪ לטובת תמיכה בפיתוח פיזי במטרה להרחיב את התשתיות במוסדות המתוקצבים שיאפשרו לחזק ולשפר את הפעילות האקדמית והמחקרית של המוסדות.

משיחות מול נציגי המוסדות במסגרת ההיערכות לתכנית הרב-שנתית הנוכחית, עלה כי קיימים חסמים משמעותיים להשגת יעדים שנקבעו על-ידי מל"ג/ות"ת אשר נובעים מהיעדר תשתיות פיזיות. בין יתר הדברים עלו החסמים בהקשר להגדלת הסטודנטים למקצועות ההייטק, רפואה וסיעוד, הרחבת התשתיות שיתמכו בהשלמת מעבר צה"ל דרומה ועוד.

לאור האמור, מחליטה ות"ת בישיבתה ביום 7.12.22 על מתן תמיכה בפיתוח פיזי אשר תיועד לסייע למוסדות בבינוי תשתית הוראה ומחקר ואשר תקדם את יעדי המדיניות של מל"ג/ות"ת.

לטובת יישום תכנית זו ישוריין עד 138 מיליוני ₪ מתוך המשאבים לפיתוח פיזי המיוחסים לשנת תשפ"ג ותשפ"ד בתכנית הרב שנתית.

התקציב יוקצה למוסדות בהתאם לקול הקורא שיכלול  את העקרונות המפורטים להלן:

בשלב הראשון, ההצעות ידרשו לעמוד בתנאי הסף, להלן:

1) ההצעה תוגש ע"י מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת.

2) ידרשו הוכחת זכויות משפטיות בקרקע המיועדת לבנייה, בהתאם לדרישות ות"ת בנושא זה המוסד נדרש להציג זכויות קנייניות בקרקע המיועדת, כגון: בעלות, חכירה ישירה, חכירת משנה או בר-רשות כולן לתקופה של 20 שנה, לכל הפחות.

במקרה בו אין למוסד זכויות קנייניות בקרקע תבחן האפשרות לראות מוסד כבעל זכויות במקרקעין בהתקיים התנאים הבאים:

1. המוסד עושה שימוש במקרקעין למעלה מ- 20 שנה.

2. המקרקעין בבעלות רשות מדינה/מוסדות לאומיים כגון: מנהל מקרקעי ישראל, המנהל האזרחי, קרן היסוד, הסוכנות היהודית, קק"ל או רשות מקומית.

3. הוצגה חוות דעת משפטית מטעם המוסד לפיה הזכויות המוסד במקרקעין או זיקתו אליהן הינן שוות ערך לזכויות קנייניות כאמור בהחלטת הות"ת, וכי אין חשש להפסקת פעילות המוסד במקרקעין.

4. התייחסות המוסד וחוות הדעת המשפטית מטעמו ייבחנו על-ידי צוות אגף התקצוב והייעוץ המשפטי והמלצתם תובא לאישור ועדת השיפוט.

3) הוכחת רמת בשלות ליציאה לבינוי או חלק ממנו תוך 12 חודשים. לצורך הוכחת רמת בשלות של הפרויקט על המוסד להמציא: תכנית אב (פרוגרמה), אישורים סטטוטוריים, הצגת אסמכתאות למקורות מימון משלימים (מקורות המוסד, תרומות וכו'). על המוסד להציג איזון תקציבי לפרויקט והוכחת העמדת לפחות 25% מקורות מימון משלימים מסך עלויות הפרויקט.

ההצעות שתעמודנה בתנאי הסף, יבחנו על-ידי הצוות המקצועי בות"ת (סמנכ"ל התקצוב וממונה תחום תשתיות ופיתוח פיזי) בהתייעצות עם חבר ות"ת, בהתייחס להיבטים הבאים:

(1) מידת תרומת הפרויקט לקידום יעדי מל"ג/ות"ת (40%).

(2) רמת הבשלות של יישום ההצעה (20%).

(3) תרומת הפרויקט למוסד לרבות השפעתו על היקף הסטודנטים ו/או חברי הסגל והשפעתו על צרכי המוסד (20%).

(4) איכות הגשת ההצעה והתרשמות כללית (20%).

ההמלצות של הצוות המקצועי יובאו לאישור ות"ת.

לטובת בחינת שיפוט ההצעות, מעבר לאסמכתאות שצוינו לעיל,  המוסדות ידרשו להגיש עם הפרויקט מכתב נלווה (עד 2 עמודים) המפרט את הצורך בבינוי ואת תרומת המבנה וסוג השטחים בו (כיתות/מעבדות) לתחומים המבוקשים וכיצד הם יסייעו לחיזוק היעדים כמו כן, על המוסד לפרט מדוע נדרשת תוספת תשתיות על מנת לקדם את היעד המבוקש. בהגשת הבקשה על המוסד ישרש לצרף אסמכתאות נלוות לבקשה לרבות החלטות מל"ג/ות"ת רלוונטיות לבקשה.

יובהר כי לכל מוסד יש אפשרות להגיש עד שני פרויקטים בלבד.

גובה השתתפות ות"ת בקול הקורא כאמור סך המשאבים שמוצע לשריין לקול קורא זה הינם בגובה 138 מיליוני ₪.

גובה השתתפות ות"ת יקבע באופן יחסי לניקוד שהמוסד קיבל בהתאם לקריטריונים שצוינו לעיל, ובכפוף כמקובל לתוצאת מודל התעריפים להיקף הבנייה הרלוונטי.

כמו כן, מוצע לקבוע מגבלת זכיה במסגרת הקול קורא הנדון של עד 30 מיליוני ₪ לפרויקט ומינימום של 10 מיליוני ש"ח.

למוסדות הזוכים תישמר הזכות למימוש התקציב במשך 12 חודשים מיום הזכייה. במידה ומוסד לא ינצל את הכספים לאחר מועד זה, התקציב יחזור לתקציב פיתוח הפיזי של ות"ת. מוסד יוכל לבקש הארכה לניצול הכספים ל-6 חודשים נוספים ככל שיצביע בפני הצוות המקצועי על התקדמות בפרויקט ובכפוף לאישור ממונה תחום תקצוב תשתיות ופיתוח פיזי בות"ת.