06/03/18

הארכת תקופת ה"אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018), לאחר שדנה בהמלצת הוועדה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 13.2.2018 ובהמלצת ות"ת מיום 21.2.2018, ולאחר שקיימה דיון בנושא, החליטה מל"ג לאשר את המתווה להארכת האוטונומיה לפתיחת תוכניות לתואר שני, כלהלן:

א.         "אוטונומיה" מהווה הרשאה כללית מראש (הסמכה מכוח סעיף 23 לחוק), לתקופה מוגבלת, אקדמית-תקציבית המוענקת למוסדות להשכלה גבוהה שיעמדו בתנאים שתקבע המועצה, לפתוח באופן עצמאי תוכניות לימודים לתואר שני ולהעניק בהן תארים והיא מייצגת את מדיניותה של המועצה בהעצמת עצמאות ואחריות המוסדות להשכלה גבוהה, ולפשט את הבירוקרטיה לאישור תוכניות חדשות במסגרת תהליכי האקרדיטציה. יובהר כי החלטה זו חלה על כלל המוסדות להשכלה גבוהה, ככל שיעמדו בתנאים הקבועים במתווה זה.

ב.         לאחר שבחנה את יישום האוטונומיה בשתי הפעימות הקודמות, ולאור המסקנה שככלל, בפעימה השנייה המוסדות עשו שימוש מידתי וראוי בהסמכה שניתנה להם במסגרת האוטונומיה לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני באופן עצמאי, מחליטה מל"ג להמליץ על הארכת תקופת האוטונומיה לפתיחת תוכניות לתואר שני למשך חמש שנים נוספות, עד חודש מרץ 2023.

ג.          להלן תנאי הסף לקבלת אוטונומיה לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני:

 1. המבנה המשפטי-ארגוני של המוסד, ובפרט תקנון ההתאגדות שלו, וכן הניהול האקדמי שלו, עומדים בהנחיות והחלטות מל"ג ות"ת. ככל שקיימות התאמות בתקנוני המוסדות האמורים, אשר טרם אושרו בות"ת/מל"ג, הן תובאנה, לאחר אישור הצוות המקצועי, לאישור ות"ת/מל"ג, כתנאי לעמידה בסעיף זה.
 2. למוסד הכרה קבועה והסמכה קבועה להעניק תארים אקדמיים, הוא מצוי במעמד זה לפחות 10 שנים, והוא בעל הסמכה קבועה להעניק תואר ראשון לפחות ב- 8 תוכניות.
 3. המוסד העמיד לפחות 3 מחזורי בוגרים בלא פחות מ- 8 תוכניות לימודים לתואר שני, כאשר 4 מתוכן לפחות הן במסלול עם תזה.
 4. המוסד מקיים לאורך זמן מערכת עצמית מסודרת ומתועדת לפתיחת תוכניות לימודים חדשות, מעקב אחר התקדמותן ושיפורן.
 5. במוסד קיימת מסגרת של מערכת עצמית-פנימית, מסודרת ומתועדת, להערכה והבטחה של איכות הלימודים בו, בראשות איש סגל בכיר, למען שיפור תמידי של איכות הלימודים ושמירה על רמה אקדמית ראויה. באמצעות מערכת זו בוחן המוסד גם את התוכניות שנפתחו וייפתחו במסגרת האוטונומיה.
 6. למוסד מנגנון ברור ומסודר למעקב אחר תיקון הליקויים והכשלים שנמצאו בעקבות הערכת האיכות הפנימית והחיצונית שנעשתה על ידו ועל ידי המל"ג.
 7. המוסד עומד בהנחיות ות"ת/מל"ג לעניין תנאי העסקת סגל בכל תוכניות הלימודים שלו.

ד.         מוסד שיעמוד בתנאי הסף – לאחר שייבדק ע"י אגפי מל"ג וות"ת – ותאושר לו האוטונומיה ע"י ות"ת/מל"ג, יוכל לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני במסגרת האוטונומיה בהתאם למתווה הבא ובכפוף להעברת התחייבותו כי יפעל בהתאם לאמור להלן:

 1. במוסדות מתוקצבים, תוכניות שיפתחו במסגרת האוטונומיה יהיו רק כאלה שאושרו למוסד ע"י ות"ת/מל"ג במסגרת התוכנית הרב שנתית[1]. במקרים חריגים, יוכל מוסד להגיש לות"ת/מל"ג בקשה לפתיחת תוכניות לתואר שני שאינן כלולות בתוכנית הרב שנתית על פי הנוהל.
 2. תוכניות לימודים שייפתחו במסגרת האוטונומיה יעמדו בכל ההחלטות הרלבנטיות של מל"ג, כגון: קריטריונים ותנאי סף לפתיחת תוכניות לתואר שני, לימודים מחוץ לקמפוס (מחייב קבלת אישור ות"ת-מל"ג), תוכניות חוץ תקציביות, פתיחה או הסבה של תוכניות לשפה זרה (כולל תוכניות בינלאומיות), תוכניות משותפות וכד'[2]. ככל שקיימת החלטה ספציפית כאמור, היא גוברת על החלטה זו.
 3. המוסד יפנה את התוכנית לקבלת חוות דעת אקדמית משני סוקרים מומחים מחוץ למוסד (מהארץ או מחו"ל) שהם בעלי מעמד אקדמי בכיר בתחומים המבוקשים, ויפתח אותה רק בכפוף לקבלת חוות דעת חיובית משני הסוקרים.
 4. ככל שתתקבלנה החלטות ות"ת\מל"ג בתחומים ובנושאים קונקרטיים/עקרוניים (כולל החלטות שתתקבלנה בעקבות דו"חות הערכת איכות), ההחלטות יחולו גם על תוכניות שנפתחו במסגרת האוטונומיה.
 5. התוכניות שתיפתחנה באוטונומיה תהיינה מאוזנות בהפעלה מלאה ולא תגרומנה לגרעון תקציבי של המוסד.
 6. פתיחת מסלול התמחות/מגמה/חטיבה במסגרת תוכנית שנפתחה באוטונומיה צריכה לעמוד בהחלטת מל"ג בנושא מיום 13.5.2014.
 7. לא תתאפשר פתיחת תוכניות במסגרת האוטונומיה הכוללות במסגרתן הכשרה מעשית.
 8. שינוי שמות תוכניות/תארים ו/או סימולי תואר שאושרו בתוכנית הרב שנתית טעונים קבלת אישור מראש מהמל"ג טרם פתיחתן במסגרת האוטונומיה.

ה.         אופן הגשת הבקשה לאוטונומיה לתואר שני:

 1. מוסד המבקש להגיש בקשה לקבלת אוטונומיה לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני, יגיש פירוט מלא של עמידת המוסד בכל אחד מהסעיפים שנקבעו בתנאי הסף (בהתאם לסעיף ג).
 2. על הבקשה להיות חתומה על ידי הנהלת המוסד.
 3. הבקשות תוגשנה באמצעות דוא"ל לממונה הרלוונטי.

ו.          דיווח ומעקב אחר יישום מתווה האוטונומיה:

 1. בתום כל שנת לימודים (עד סוף חודש יולי) – מוסדות שלהם אוטונומיה יגישו למל"ג דיווח אודות התוכניות שנפתחו במוסד במסגרת האוטונומיה.
 2. מעת לעת – במהלך תקופת האוטונומיה – תערוך המל"ג בדיקה מדגמית של תוכניות שנפתחו במסגרת האוטונומיה, כולל פנייה לקבלת חוות דעת סוקר/ים.
 3. מל"ג ות"ת רשאיות, אם מצאו עילות מוצדקות לעשות כן, למנוע את חידוש האוטונומיה, לשנות, להוסיף, להתנות או אף לבטל את האוטונומיה, במהלך הזמן, בין אם לגבי מוסד להשכלה גבוהה ספציפי, ובין אם בכלל.
 4. תוכניות לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, שהוחל כבר בבדיקתן ע"י ועדה מקצועית או סוקרים של מל"ג, תימשך בדיקתן והאוטונומיה לא תחול עליהן, אלא אם נסיבות העניין יצדיקו פעולה אחרת.

 

למען הסר ספק יובהר, כי מוסדות שקבלו אוטונומיה בעבר, נדרשים להגיש בקשה מחודשת ומעודכנת, בצירוף המסמכים הרלוונטיים, לצורך קבלת אישור "לאוטונומיה" מחדש וכי החל ממרץ 2018, מועד סיום תקופת האוטונומיה, ועד לקבלת אישור כאמור, אין להם הרשאה בתוקף.

 

[1] ככל שמוסד קיבל בתכנית הרב שנתית אישור לפתוח תכנית ללא תזה, והוא מעוניין לפתוח את התכנית גם עם תזה, אין צורך בקבלת אישור לכך בתכנית הרב שנתית.

[2] החלטות הרלבנטיות מצורפות כנספח להחלטה זו ומהוות חלק בלתי נפרד ממנה.