03/03/15

קביעת סדרי עדיפויות לפורום מומחי רפורמה בהשכלה גבוהה של ארסמוס + בישראל

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015) ולאחר ששמעה הסבר על הפורום, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר  סדרי העדיפויות לפעילות פורום מומחי רפורמה בהשכלה גבוהה של ארסמוס+ ישראל,  כלהלן:

 

תחומי מקרו רמת העדיפות
א' ב' ג'  
משילות –          משילות רגולטורית –          משילות מוסדית    
מצוינות ונגישות למחקר –          תשתיות מחקר

–          גלובליזציה

–        לימודי דוקטורט

–        מחקר במכללות (נגישות למחקר)

   
הוראה ולמידה –          הערכת איכות

–          אקרדיטציה מודולרית

–          גלובליזציה

–        טכנולוגיות למידה

–        לימודי דוקטורט

   
ממשק חברה/כלכלה –          הכשרה אקדמית-פרופסיונאלית

–          נשים בהשכלה גבוהה

–          מערך היחסים אקדמיה-תעשייה

 

–          הנגשה