16/11/21

קריטריונים לאפיק מעבר לתלמידים חסרי תעודת בגרות מהאוניברסיטה הפתוחה למוסדות להשכלה גבוהה אחרים – החלטת מל"ג מיום 12.7.2022 (עדכון החלטות מל"ג מיום 30.11.1999 ומיום 16.11.2021)

בישיבתה ביום 12.7.2022 החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 12.7.2022 ולעדכן את סעיף 5 בהחלטת המל"ג מיום 16.11.2022 בנושא מועד התחולה של ההחלטה. להלן ההחלטה המלאה שהתקבלה:

המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות בקבלת סטודנטים על בסיס תעודת בגרות או תעודה שוות ערך. יחד עם זאת, קיימת חשיבות רבה בעידוד הנגשה של סטודנטים חסרי תעודת בגרות להשכלה הגבוהה, זאת באופן שוויוני ותוך הבטחת רמה אקדמית נאותה.

המועצה ערה לתפקיד המשמעותי והייחודי של האוניברסיטה הפתוחה (אליה ניתן להתקבל ללא תעודת בגרות) בהנגשה להשכלה גבוהה לאוכלוסיות רבות בחברה וסבורה כי עמידה בהצלחה בשנת לימודים אקדמית באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף ובתכנים כפי שיפורטו, יכולה לנבא הצלחה בהמשך הלימודים האקדמיים של הסטודנט באופן דומה לתעודת בגרות ולימודים במכינות הקדם אקדמיות.

ביישום החלטת המועצה מיום 30.11.1999 בנושא "הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה וטיפוח מצוינות אקדמית – תוכנית לפתיחת שערים דרך האוניברסיטה הפתוחה" (אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה), שקבעה אפשרות לקבלת סטודנטים שהחלו לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה ללימודי שנת הלימודים השנייה במוסדות אחרים, התעוררו קשיים אשר הצריכו עדכון של ההחלטה לאחר שחלפו שני עשורים מאז התקבלה.

על כן, מחליטה המועצה לעדכן את החלטתה מיום 30.11.1999 ולקבוע קריטריונים מכוח סעיף 5 לכללי המל"ג (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), התשל"ג-1972, לאפיק מעבר  לסטודנטים חסרי תעודת בגרות מהאוניברסיטה הפתוחה למוסדות להשכלה גבוהה, כלהלן:

1. הגדרה: "אפיק מעבר" הוא אפשרות שעומדת לכל מוסד להשכלה גבוהה לקבל סטודנט חסר תעודת בגרות שלמד באוניברסיטה הפתוחה, לשנת הלימודים השנייה בתוכנית מסוימת לתואר הראשון (להלן - תוכנית  היעד) בהתאם למפורט להלן[1].

2. להלן תנאים מצטברים לקבלה במסגרת אפיק מעבר:

א. היקף הלימודים באוניברסיטה הפתוחה לא יפחת  מההיקף בנ"ז ותפוקות הלמידה של כל קורסי החובה בשנה א' בתוכנית היעד, ובכל מקרה לא פחות מ 30 נ"ז, לפי חישוב המוסד המקבל.

ב. הקורסים הנלמדים באוניברסיטה הפתוחה יהיו באותו התחום ודומים בתכניהם לאלו הנלמדים בשנה הראשונה בתוכנית היעד.

ג. הציונים בכל קורס (שיהיו לפחות ציון עובר) והציון הממוצע בכלל הקורסים הנלמדים באוניברסיטה הפתוחה  - ייקבעו על ידי המוסד המקבל ויהיו לפחות שווי ערך לתנאי המעבר משנה ראשונה לשנייה של המוסד המקבל בתוכנית האמורה.

3. תקופת הזמן ללימוד כל המקצועות בתחום המסוים באוניברסיטה הפתוחה הנדרשים לקבלה באמצעות אפיק המעבר, ומספר הפעמים שיכול הסטודנט לקחת כל קורס יהיו בהתאם להחלטת המוסד המקבל.

4. המוסדות אשר יחליטו לקבל סטודנטים במסגרת אפיק מעבר, יגדירו ויפרסמו עבור כל תוכנית יעד את מכלול תנאי הקבלה לרבות היקף וזהות הקורסים הנדרשים, הציונים הנדרשים, השלמת קורסים שהסטודנט יצטרך לבצע במוסד המקבל, ככל שנדרשת השלמה כאמור, רמת האנגלית הנדרשת לקבלה, משך זמן מקסימלי במסגרתו יידרש הסטודנט ללמוד את כל הקורסים הנדרשים באוניברסיטה הפתוחה, וכן תנאים נוספים בהתאם למדיניות המוסד המקבל.

5.מועד התחולה - החלטה זו תכנס לתוקפה באופן מידי, למעט לעניין סטודנטים אשר החלו לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה בשנה"ל תשפ"ב או קודם לכן. סטודנטים אלה יוכלו להתקבל ללימודים במוסד האחר בהתאם להחלטת המל"ג מיום 30.11.1999 עד לשנה"ל תשפ"ד (כולל).

6. המועצה תבחן את ההחלטה לאחר 3 שנים, ובכלל זה מספרי הסטודנטים שלמדו באפיק המעבר, וזאת בכדי לבחון אם היו להחלטה השלכות רוחב במערכת ההשכלה הגבוהה והיבטים עקרוניים אחרים.

7. החלטה זו באה במקומה של החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 30.11.1999 בנושא "הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה וטיפוח מצוינות אקדמית – תוכנית לפתיחת שערים דרך האוניברסיטה הפתוחה".

 

[1] קבלת בעלי תעודת בגרות מהאוניברסיטה הפתוחה למוסד אחר, אינה כפופה לקריטריונים המפורטים בהחלטה זו.